Realizacja projektów 3.3.1,, Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim cieszy się dużym społecznym zainteresowaniem. Prawidłowa realizacja działań realizowanych przez organy prowadzące pod kątem ich zgodności z przyjętym zakresem przedsięwzięcia strategicznego,  w projektach ze wsparciem unijnym była tematem spotkania w dniu 21 lutego 2018 r. jakie miało miejsce w ZSR CKP w Rusocinie. Przedstawiciele Komisji działającej przy Kierowniku Regionalnego Programu Strategicznego ,,Aktywni Pomorzanie’’ w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego ,,Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” Urzędu Marszałkowskiego z Gdańska spotkali się ze Starostą Powiatu Gdańskiego, Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, Pracodawcami, Dyrektorami, Nauczycielami i Uczniami szkół objętych wsparciem projektu oraz Kierownikiem realizacji projektu, Koordynatorem działań projektu i Powiatowym Doradcą Zawodowym. Podczas spotkania zaprezentowano i szczegółowo omówiono wyniki dotychczas wykonanych działań projektu (m.in. przebudowa i modernizacja pracowni w dwóch szkołach; wyposażenie i doposażenie pracowni zawodowych; udział młodzieży w wizytach studyjnych u pracodawców, targach, warsztatach; studia dla nauczycieli; staże zawodowe uczniów, współpraca z pracodawcami) oraz tych, których realizacja zaplanowana jest w najbliższym czasie (m.in. zakup mebli, pomocy dydaktycznych, kursy/szkolenia). Działania projektowe w zakresie budowy systemu doradztwa zawodowego w powiecie, w tym powstanie i aktywne działanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, skupiającej doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół (także spoza terenu powiatu gdańskiego) uzyskało pozytywną aprobatę wszystkich uczestników spotkania. Formy doradztwa zawodowego dla uczniów szkół objętych działaniami projektów – planowane i  realizowane przez powiatowego doradcę zawodowego - również zostały ocenione pozytywnie. Zaznaczono rolę aktywności doradców zawodowych ze szkół objętych działaniami projektu w naborach kandydatów do szkół. Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu miały możliwość przedstawienia uzyskanych korzyści z realizowanego projektu, a także sygnalizację dostrzeganych obaw związanych z zadaniami i terminami harmonogramu zadań stawianych w obu projektach, którą można było omówić z wykorzystaniem przygotowanej dokumentacji wskazującej na prawidłowy przebieg wszystkich podejmowanych działań. W trakcie rozmów podkreślono znaczenie nawiązywania współpracy i podtrzymywania relacji rynku edukacji z rynkiem pracy.

W dalszej części wizytacji uczestnicy dokonali wizji lokalnych w nowopowstałych pracowniach zawodowych, w których przeprowadzane są zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technika mechatronika. Uczniowie klasy II TM z dumą prezentowali swoje stanowiska edukacyjne. Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć linię produkcyjną/lutowniczą jaką udostępnił szkole pracodawca. Na zakończenie kilkugodzinnego spotkania, dla jego uczestników uczniowie klas gastronomicznych przygotowali poczęstunek wykonany podczas zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach zawodowych ZSR CKP w Rusocinie.

Dostrzeżony przez członków Komisji istniejący potencjał edukacyjny szkół kształcenia zawodowego Powiatu Gdańskiego wciąż się rozwija ze wsparciem środków unijnych, firm, uczelni i osób zaangażowanych w przygotowanie młodych, dobrze wykwalifikowanych i wyposażonych w pożądane kompetencje społeczne absolwentów lokalnych szkół.

DSC 1114

 IMG 2272  IMG 2269
 IMG 2267  z1
 1  2
 IMG 2369  3
 IMG 2285  IMG 2287
 IMG 2361  IMG 2365
 IMG 2279  IMG 2281
 IMG 2356  schemat