Działania w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego, dobre praktyki i współpraca Powiatu Gdańskiego z innymi powiatami, były tematem spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, na którym szczególną uwagę poświęcono talentom, kreatywności i przedsiębiorczości doradczyń zawodowych ze szkół, instytucji i fundacji.

IMG 2445 kopia

Uczestników spotkania powitał Starosta Powiatu Gdańskiego p. Stefan Skonieczny, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie doradztwa zawodowego (realizowanego już od wczesnych etapów edukacyjnych), docenił dotychczasowe działania doradców/liderów doradztwa zawodowego, działających w ramach sieci współpracy oraz wskazał na dalszą potrzebę rozwoju podejmowanych wspólnych przedsięwzięć. Prawie czteroletnie, intensywne działania doradczyń zawodowych/ koordynatorów doradztwa zawodowego w ramach spotkań szkoleniowo – warsztatowych Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych (wspierane przez osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia a także konsultantki doradztwa z innych powiatów) były okazją do wręczenia podziękowań i wspólnej fotografii.

20200306 101737
IMG 2439 kopia
IMG 2421 kopia
IMG 2427 kopia
IMG 2426 kopia
IMG 2434 kopia

Uczestnikom spotkania przedstawiono modele doradztwa zawodowego w projekcie 3.3.1 ,,Podniesienie jakości doradztwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ oraz w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

20200306 103939 20200306 111035

Przykłady dobrych praktyk Powiatu Kwidzyńskiego z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego, na podstawie współpracy z rodzicami uczniów, omówiła p. Jolanta Bryłka (konsultant powiatowy doradztwa zawodowego z Powiatu Kwidzyńskiego). Przedstawiła narzędzie do rozmowy doradczej z uczniem, na podstawie teorii inteligencji wielorakich Gardnera. Przekazała także cenne spostrzeżenia dotyczące praktyk zawodowych, opinii PPP, konieczności doinformowania rodziców i uczniów już na etapie poszukiwania kierunku kształcenia Wśród zaproszonych gości był p. Andrzej Dopke - kierownik kształcenia praktycznego z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zajmujący się praktykami uczniów, nawiązywaniem i utrzymywaniem współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcami.

20200306 133957 20200306 132635
20200306 133313 20200306 134245
20200306 131546 20200306 131604
20200306 132418 20200306 131527

Wszyscy uczestnicy spotkania, mieli okazję zidentyfikować posiadane talenty w ramach warsztatów poprowadzonych przez p. Karionę Chamier – Ciemińską (konsultant powiatowy doradztwa zawodowego, kierownik Centrum Rozwoju Talentów Gdańsk). Ciekawym elementem warsztatów były filmiki motywacyjne, pozwalające poszerzyć własne horyzonty myślowe o doświadczenia i postawy innych ludzi. Doradcy zawodowi z PSDZ Powiatu Gdańskiego otrzymali narzędzie do diagnozy obszarów talentów – Karty Alfabet Talentów.

20200306 134456 20200306 135421

Przedstawicielki Fundacji Praesterno przedstawiły zakres podejmowanych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a także zapoznały uczestników z możliwym wsparciem uczniów, ich rodziców i nauczycieli, w ramach współpracy ze szkołami.

20200306 140549 20200306 142706

Pani Anna Malinowska (Komendant OHP) wraz z zespołem współpracującymi doradcami i wychowawcami nakreśliła aktualne formy, metody działań na rzecz uczniów. Zachęcała do aktywnego i ciekawego działania w obszarze motywacji uczniów do nauki, do praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne OHP ,,Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy z OHP’’ (możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty).

20200306 145205 20200306 142944

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego i jego działania, przybliżyła uczestnikom spotkania p. Dorota Botkowska (doradca zawodowy z WUP Gdańsk). Celem PSDZ jest rozwój i profesjonalizacja poradnictwa zawodowego w regionie, a więc ,,Zwiększenie zatrudnienia i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa pomorskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności usług z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających pracodawcom i pracownikom adoptowanie się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.’’

Spotkanie było inspiracją do podejmowania innowacyjnych działań w obszarach doradztwa edukacyjno – zawodowego, do poszukiwania motywacji, celem wzmacniania poczucia własnej sprawczości w realizowanych zadaniach zawodowych i satysfakcji w życiu osobistym. Jak podkreśliła p. Dorota Botkowska: ,,Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces’’.

IMG 2461 kopia IMG 2463 kopia

/tekst K.Chojecka, fotografie A. Krawców, K.Chojecka/

 

Przygotowanie uczniów do kolejnych wyborów edukacyjno – zawodowych (podjęcia studiów, wejścia na rynek pracy) stanowi jedno z zadań doradztwa zawodowego. W ramach cyklu zajęć z doradcą zawodowym uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim analizowali umiejętności planowania swojej ścieżki kariery w oparciu o posiadane zasoby, predyspozycje i wiedzę z rynku edukacji i pracy. Uczniowie mieli okazję wykonać testy umożliwiające m.in. poznanie swojego typu temperamentu, stylu zachowań w kontaktach międzyludzkich, dominacji lewej lub prawej półkuli mózgowej. Przekazana wiedza z obszaru samopoznania, rynku edukacji i rynku pracy oraz planowania pozwoli uczestnikom projektu na elastyczne dopasowanie się do wyzwań dynamicznego rynku pracy.

20200204 131622 20200204 104310
20200204 131652 20200204 104316
20200204 133306 20200204 133315
20200204 133352 20200204 134255
20200204 110405 20200204 131700

/tekst, fotografie K. Chojecka/

W ramach cyklicznych spotkań doradcy zawodowi, liderzy doradztwa zawodowego ze szkół spotkali się w dniu 18 XII 2019 r. , uczestnicy spotkania wysłuchali referatu p. Haliny Solskiej (doktorant UG) nt. ,,Metody zarządzania wiedzą w doskonaleniu warsztatu pracy doradcy zawodowego’’, publikowanego wcześniej na konferencji naukowej Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Śląskiej oraz pozyskali materiały edukacyjne. Kolejnym punktem spotkania było omówienie bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy zawodowej doradcy zawodowi a także celem podzielenie się swoim warsztatem (narzędziami, metodami, scenariuszami zajęć). Powiatowy Doradca Zawodowy p. Katarzyna Chojecka przestawiła możliwości zastosowania gier w doradztwie zawodowym, w tym symulacyjnej giełdy pracy dla uczniów, w której uczniowie tworzą profil kandydata (z uwzględnieniem kompetencji twardych i miękkich, oraz oczekiwań zatrudnieniowych), rekomendują go w wypowiedziach werbalnych i przedstawiają w formie wizerunkowej. Wykorzystanie kreatywnej formy pracy z uczniami, wspiera ich aktywność i zaangażowanie w proces pozyskiwania wiedzy na zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe dot. zestawienia teorii wykorzystywanych w diagnostyce ucznia, oraz narzędzie do pracy z uczniami w zakresie podziału kompetencji (kolorowe wydruki kart z opisami). Ponadto udostępniono doradcom wydawnictwa i broszury pozyskane z rynku edukacji i rynku pracy, a także przedstawiono ofertę kształcenia w szkołach ZSR CKP w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

20191218 114644 20191218 104129
20191218 104836 20191218 104847
20191218 110523 20191218 131646
1 2 kopia

/tekst, fotografie K. Chojecka/

W ramach doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie 3.3.1 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim, powiatowy doradca zawodowy zorganizował uczniom I klas, kształcących się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie, dedykowane im warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Uczniowie podczas zajęć z doradcą zawodowym poznali podstawowe informacje dotyczące ,,Kompetencji przyszłości i sposobów na ich rozwijanie’’. W trakcie wykładu i zajęć warsztatowych poznali definicje i podziały kompetencji, docenili potrzebę posiadania kwalifikacji zawodowych, omówili znaczenie kompetencji miękkich, rodzaje kompetencji oczekiwanych przez pracodawców (poprzez analizę ogłoszeń pracodawców). Istotnym elementem warsztatów były ćwiczenia, podczas których uczniowie uświadamiali sobie stojące przed nimi wyzwania nabywania i rozwijania kompetencji. Młodzi uczniowie poznali tendencje rozwoju, dynamicznego rynku pracy, które przedstawiła im p. Dorota Botkowska (doradca zawodowy WUP CIiPKZ). Tematyka warsztatów była realizowana w grupach, co znacznie ułatwiło metodykę pracy z uczniami, zapewniając komfort przestrzeni edukacyjnej i dobrze przygotowując uczniów do realizacji staży zawodowych u pracodawcy.

W ramach drugiej części wyjazdu, uczniowie uczestniczyli w ,, Atomowych warsztatach’’ w Centrum Hevelianum w Gdańsku, w ciekawy sposób zostali zmotywowani do zgłębiania tajników fizyki, matematyki i chemii. Szczególną dociekliwością uczniów cieszyła się budowa atomów, możliwe efekty ich rozpadu, właściwości materii i praw grawitacji.

20191210 110833 20191210 112352
20191210 131528 20191210 131554
20191210 132209 20191210 132202
20191210 134121 20191210 131607
14

/tekst, fotografie K. Chojecka/

Wszechstronny rozwój kompetencji społecznych i zawodowych stanowił cel udziału uczestników projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ i Samorządu Uczniowskiego z ZSOiO Pruszcz Gd. w evencie organizowanym we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

20191021 091542 20191021 091923

Warsztaty ,, Wybieraj mądrze – Power 2 Work’’ wspierają młodzież w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej w ramach regionalnej akcji ,,Wybieraj mądrze’’. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rozbudzających ,,nieszablonowe myślenie oraz kreatywność, czyli umiejętności niezbędne na rynku pracy przyszłości.

20191021 093941 20191021 094614
20191021 094702 20191021 094735

Warsztaty prowadził p. Przemysław Staroń (nauczyciel roku 2018) i Jędrzej Sołowij (trener z Centrum Rozwoju Jump). Ponadto uczniowie uczestniczyli w grze kompetencyjnej, zapoznającej ich z niezbędnymi kompetencjami pracowników, wymaganymi przez pracodawców. Dodatkową formą wsparcia uczniów była możliwość rozmów z doradcami zawodowymi WUP, którzy pomagali im odkrywać kompetencje, mocne strony.

20191021 095156 20191021 095606
20191021 100629 20191021 101840
20191021 101948 20191021 102313
20191021 102603 20191021 103357
20191021 105021 20191021 105751
20191021 110519 20191021 110556
20191021 111359 20191021 115422

Zainteresowani uczniowie mogli poznać zawody i stanowiska pracy w Narodowym Muzeum Morskim, obejrzeć ich miejsca pracy i porozmawiać z pracownikami o ich zadaniach zawodowych. Uczniom w potyczkach zadaniowych i dyskusjach towarzyszył p. Andrzej Dopke (kierownik kształcenia praktycznego) oraz p. Katarzyna Chojecka (powiatowy i szkolny doradca zawodowy). Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki i uczestniczyli w poczęstunku regenerującym siły po aktywnie spędzonym czasie wizyty studyjno – warsztatowej.

/tekst, fotografie K. Chojecka/