W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe szkolnych doradców/liderów doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania byli p. Iwona Sabała i p. Rafał Niedźwiedzki -przedstawiciele MCK OHP z Pruszcza Gd., którzy przedstawili zakres możliwej współpracy instytucji ze szkołami i indywidualnymi osobami, narzędzia diagnostyczne wykorzystywane przez doradców zawodowych a także filmy edukacyjne dla uczniów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z potrzebami uczniów dostrzeganymi z perspektywy doradców zawodowych i pośredników pracy realizujących (zewnętrznie szkolenia) i warsztaty w szkołach.

Tematami wiodącymi spotkania były podstawy realizacji diagnozy potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły i klasy, dokumentacja realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz efektywna współpraca z uczniami i rodzicami. Definicja dobrej diagnozy potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego powinna umożliwiać pozyskanie odpowiedzi dotyczącej potrzeb uczniów, rodziców oraz doradców zawodowych, wychowawców a także nauczycieli przedmiotu i nauczyciele zawodu by właściwie przygotować ucznia i wspierać go w podejmowaniu decyzji w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów rozwoju kariery edukacyjno – zawodowej. Powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka przedstawiła główne zasady przygotowania i realizacji diagnozy – dobrze przemyślana, zaplanowana odpowiednio w czasie, ograniczona do niezbędnego zakresu, wykorzystująca informacje zbierane systematycznie przez kadrę nauczycieli. Uczestników zapoznano z przykładowymi pytaniami (kierowanymi do uczniów, rodziców, nauczycieli), omówiono także korzyści i utrudnienia przyjętej metodologii badań (ilościowych, jakościowych). Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia respondentom odpowiednich warunków realizacji badań - zarówno ilościowych (ankiety, wywiady kwestionariuszowe) jak i jakościowych (rozmowa, dyskusja, burza mózgów), gdyż otrzymamy więcej wartościowych danych, gdy nasi uczniowie, rodzice, nauczyciele będą przekonani o tym, że udzielenie informacji będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb, a nie zostanie wykorzystane przeciwko nim. Doradcy/liderzy doradztwa zawodowego w szkołach podkreślali rolę uproszczonych metod badawczych w tym obserwację i indywidualne wywiady. W ramach prac warsztatowych uczestnicy budowali mapy empatii dla poszczególnych odbiorców doradztwa zawodowego w szkole, celem rozpoznania potrzeb poszczególnych grup – w tym także obawy i frustracje. Refleksję wzbudziło też narzędzie użyte w ćwiczeniu analizującym posiadane kompetencje uczestników (do wykorzystania w pracy z uczniami). Część spotkania dotycząca dokumentacji działań z zakresu doradztwa wykazała, ze szkoły mają szeroki zakres realizowanych działań oraz bogatą ich dokumentację. Przyjęto za podstawowe dokumenty: zapis w statucie szkoły, WSDZ (szkoły starego ustroju), Program realizacji WSDZ (szkoły nowego ustroju), adnotacje w dziennikach lekcyjnych – w tym zapisy elektroniczne, karta monitoringu dla danej klasy, raporty lub sprawozdania okresowe. Wymieniano także zawartość stron internetowych szkół (zakładka doradztwo zawodowe, dokumenty szkoły, galerie zdjęć), tablice zawodoznawcze, materiały wypracowane przez uczniów, karty wycieczek do pracodawców lub na targi edukacji/pracy. Miłym akcentem spotkania były maskotki mikołajków własnoręcznie przygotowane dla uczestników spotkania przez Mamę uczennicy, która dokonała satysfakcjonującego wyboru zawodu przy współpracy z doradcami zawodowymi.

11 17.12.18  12 17.12.18 
 13 17.12.18  14 17.12.18
 15 17.12.18  16 17.12.18
 20181122 102830  20181122 110147
 20181122 112326  20181122 112310
 20181122 112332  20181122 112317
 20181122 114542  20181122 121114

(tekst K. Chojecka, foto K. Chojecka, I. Wrycza)