W dniu 26 marca 2019r. odbyło się spotkanie szkoleniowe Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych z Powiatu Gdańskiego, zorganizowane w ramach akcji WUP ,, Marzec na obcasach’’. Doradcy/liderzy doradztwa zawodowego spotkali się w gościnnych salach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Uczestników przywitał Dyrektor p. Artur Drabiuk, doceniany w środowisku doradców zawodowych, za aktywizację działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Wśród uczestników spotkania była Wojewódzka Koordynator Doradztwa Zawodowego oraz Powiatowi Doradcy Konsultanci Doradztwa Zawodowego p. Jolanta Bryłka(Powiat Kwidzyński); p. Kamila Wodnicka (Powiat Malborski); p. Marta Rychter-Miazga  (Powiat Bytowski) oraz p. Barbara Kocyła (Powiat Wejherowski) oraz przedstawicielki Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych p. Dorota Derheld i p. Katarzyna Abramowicz. Uczestnikom spotkania zaprezentowano efekty działań projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ (w tym doradztwo zawodowe, wizyty studyjne, integracja środowiska doradców/liderów). Jednym z elementów spotkania był multimedialny warsztat praktycznie prezentujący narzędzie Mapa Karier. Trenerka p. Klaudią Stano (autorka scenariuszy lekcji z zakresu orientacji zawodowej, koordynatorka projektów edukacyjnych fundacji Katalyst Education) przedstawiła zasoby edukacyjne Mapy Karier i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach z doradztwa zawodowego, lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych. Opisy zawodów, przykładowe ścieżki zawodowe, zapotrzebowanie na dany zawód, ciekawa grafika Mapy Karier z podziałem na dwie wersje: Miasto Zawodów (dla dzieci młodszych – odkrywanie zawodów); Ścieżki Kariery (dla młodzieży – konkretne dane ułatwiające podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych) sprawiają, że to intuicyjne, bezpłatne narzędzie warto wykorzystywać w pracy z uczniami. Wspólnie z trenerką wykonano kilka zadań z wykorzystaniem funkcjonalności Mapy Karier. Powiatowy Doradca Zawodowy p. Katarzyna Chojecka udostępniła materiały i narzędzia jakie wykorzystywane są w realizacji zajęć doradztwa zawodowego, wspierające ich atrakcyjną formę dla uczniów z różnych poziomów kształcenia. Dostępne były również materiały udostępnione przez p. Renatę Dankowską, właścicielkę gdańskiej firmy PROGRA zajmującej się oprogramowaniem, publikacjami i szkoleniami z zakresu doradztwa zawodowego. Wszyscy uczestnicy kilkugodzinnego spotkania zwiedzili budynki i tereny Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących. W pracowni fryzjerskiej o kształceniu branżowym opowiedziała p. Janina Liedtke – Szymczak, będąca Kierownikiem Kształcenia Praktycznego. Wiedzą o zawodzie sprzedawcy i egzaminach zawodowych podzieliła się z doradcami/liderami doradztwa zawodowego p. Anna Kłucińska (nauczyciel kształcenia zawodowego i egzaminator), pokazując stanowiska egzaminacyjne. W ramach współpracy szkół kształcenia zawodowego, szkolni doradcy zawodowi ze szkół ZSR CKP w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gd. przedstawili ofertę edukacyjną i zachęcali do odwiedzenia szkół w czasie Dni Otwartych lub umawiali się na dedykowane warsztaty dla młodzieży zainteresowanej edukacją w danym kierunku kształcenia. ZSOiO w Pruszczu Gdańskim jest jedną z pierwszych szkół, w której powstaje Pracownia Doradztwa Zawodowego, przy udziale uczniów i pracodawców.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne dotyczące naborów do szkół kształcenia zawodowego (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) na rok szkolny 2019/2020.

20190326 101350 20190326 103858
20190326 103942 20190326 104408
20190326 115817 20190326 120559
20190326 121458 20190326 121450
20190326 120617 20190326 122147
20190326 124127 20190326 105839
20190326 134256 20190326 134303
20190326 132759 20190326 132825
20190326 141533 20190326 141512
20190326 141120 IMG 3918
IMG 3916 IMG 3925
20190327 121126 20190327 121117

 /tekst i fotografie K. Chojecka/

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego, w ramach którego uczestnicy zapoznali się z ofertą edukacyjną ZSR CKP w Rusocinie, obejrzeli bazę dydaktyczną placówki oraz uczestniczyli w dedykowanych im warsztatach ,, Zimowe spotkania z mechatroniką”.  W trakcie warsztatów uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy, zapoznali się z budową układów pneumatycznych, techniką lutowania pod mikroskopem elektronicznym, pomiarami elektrycznymi w obwodach elektrycznych, programowaniem sterowników PCL na podstawie programowania wind. Interesującym doświadczeniem była możliwość sterowania robotem kartezjańskim. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik pokazywali doradcom zawodowym podstawowe zadania mechatronika, prezentowali swoje podręczniki, opowiadali jak przebiega ich zawodowa edukacja, jakie są wymagania i jakie płyną korzyści z wybranego kierunku kształcenia. Celem warsztatów było przedstawienie praktycznej strony nauki i pracy w zawodzie technik mechatronik. Powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka zaprezentowała i omówiła ,,Nowoczesne technologie wykorzystywane w doradztwie zawodowym’’ oraz omówiła bieżące wydarzenia w doradztwie zawodowym i przedyskutowała z uczestnikami spotkania najważniejsze potrzeby działań na rzecz PSDZ. Szkolny doradca zawodowy pani Halina Solska przedstawiła szczegółowo ofertę edukacyjną szkoły, przekazała materiały informacyjne a także piękne kalendarze ze zdjęciami szkoły, w tym pracowni kształcenia zawodowego.

Dyrekcja ZSR CKP w Rusocinie, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz szkolny doradca zawodowy p. Halina Solska dołożyli starań, by wizyta doradców/liderów doradztwa zawodowego w ich zespole szkół była merytoryczna a tym samym ciekawa i pogłębiająca wiedzę o zawodach doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół i przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania młodzieży edukacją w szkołach branżowych i technikach.

20190226 101526 2 20190226 102649 1
20190226 103321 20190226 105046 1
20190226 105919 20190226 110018 1
20190226 110054 20190226 110145 1
20190226 110254 20190226 110645
20190226 110656 20190226 110732
20190226 110741 20190226 110753 1
20190226 110824 20190226 110842
20190226 111538 1 20190226 111548
20190226 111711 2 20190226 112055
20190226 112801 20190226 114047
20190226 120029 20190226 122146
20190226 125116 20190226 133122
PSDZ RUSOCIN II 2019 p1

(tekst K. Chojecka, fotografie I. Wrycza, H. Solska, K. Chojecka)

Jakość doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach województwa pomorskiego to nieustający temat spotkań powiatowych doradców/konsultantów/koordynatorów doradztwa edukacyjno- zawodowego z poszczególnych powiatów. W ramach spotkania Pomorskiej Sieci Doradców Zawodowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zrealizowano szkolenie warsztatowe dotyczące tematyki diagnozy potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego oraz kompetencji kluczowych.

Problem ważności diagnozy w planowaniu działań doradczych w szkole przedstawiły p. Jolanta Bryłka - powiatowy doradca konsultant z Powiatu Kwidzyńskiego oraz p. Katarzyna Chojecka - powiatowy doradca zawodowy z Powiatu Gdańskiego. Trenerki przekazały zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną realizacji diagnozy w szkole (badania ilościowe i jakościowe, poszczególne etapy, dokumentacja). Uczestniczki warsztatów zostały zapoznane  z trudnościami realizacji diagnozy i korzyściami płynącymi z jej prawidłowego wykonania. Interesującą formą przedstawienia diagnozy były ćwiczenia wizualizacyjne potrzeb adresatów działań doradczych w szkole. Przepracowano ,,mapy empatii’’ w zakresie dookreślenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, a także narzędzia umożliwiające realizatorom diagnozy atrakcyjną i systematyczną formę jej realizacji. Temat kategorii efektów kształcenia i kompetencji kluczowych jakie powinni posiadać uczniowie i absolwenci szkół poruszyła p. Barbara Kocyła – konsultant z Powiatu Wejherowskiego, która przeprowadziła ćwiczenie uświadamiające uczestnikom jak ważny jest proces przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

20190204 100640 20190204 110848
20190204 111148 20190204 111153
20190204 111227 20190204 120147
20190204 121241 20190204 121754
20190204 122341 20190204 122407
20190204 122426 20190204 122443
20190204 122708 20190204 123127

20190204 123449

20190204 125947
20190204 132445 IMG 3508
IMG 3522 IMG 3523
IMG 3531 IMG 3534
mapka slajd

 (fot. Jolanta Bryłka, Katarzyna Chojecka)

Działania projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” umożliwiają uczniom korzystanie z wysokiej jakości usług doradztwa zawodowego, w ramach projektu uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista uczestniczyli w warsztatach ,, Talenty przedsiębiorcze=sukces – czy sprawdzisz się w biznesie?’’, zrealizowanych w nowoczesnych salach edukacyjnych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Warsztaty prowadziła p. Anna Kwiecińska (doradca zawodowy CRT), uczniom towarzyszyli p. Michał Seroczyński – nauczyciel kształcenia zawodowego oraz p. Katarzyna Chojecka – powiatowy doradca zawodowy. W ramach warsztatów uczniowie wykonali ćwiczenia integracyjne, uczące współpracy w grupie oraz wykonali test ,,Czy jesteś przedsiębiorcą?” pozwalający ocenić własne typ przedsiębiorczości (typowi podwładni, rzetelni bankierzy, kierownicy z cechami przedsiębiorczości, przedsiębiorcy z silnymi tendencjami do prowadzenia własnej działalności, przedsiębiorcy neurotyczni). Podczas warsztatów uczniowie (pracując w grupach) zbudowali własne modele przedsiębiorstw, których określone obszary działań prezentowali na forum klasy. Celem warsztatów było podniesienie umiejętności nazywania swoich mocnych stron, ćwiczenie autoprezentacji oraz wzrost motywacji do lepszego rozumienia dokonywanych wyborów na swojej ścieżce kariery edukacyjno – zawodowej.

20181119 091837  20181119 101710 
 20181119 103435  20181119 103312
 20181119 103515  20181119 101805

.(tekst i foto K. Chojecka)

 

Realizacja Targów Edukacji i Pracy ,, Nauka i praca drogą do sukcesu” w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w dniu 28 listopada 2018 roku przyczyniła się do podniesienia jakości usług doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w szkołach Powiatu Gdańskiego. Organizatorem wydarzenia było MCK w Pruszczu Gdańskim we współpracy z CEiPM z Gdańska oraz MCIZ  Hufiec Pracy z Gdańska. Patronat nad targami objęło Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Burmistrz Pruszcz Gd., CKiS w Pruszczu Gd. oraz telewizja Północna TV, a także portal Internetowy pruszcz.com .

W targach uczestniczyli: pracodawca Poczta Polska S.A. oraz  Sopocka Szkoła Wyższa - współpracujący ze szkołą w ramach projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”. W targach udział wzięli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Centrum Języków Obcych Moose , Solid Security, restauracje McDonald’s, KFC, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, TEB Edukacja, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Gdańska Szkoła Wyższa.

Udział w targach umożliwił uczniom nawiązanie kontaktu z lokalnymi pracodawcami, zapoznanie się z wolnymi stanowiskami pracy, poznanie zapotrzebowania pracodawców na pracowników z określonymi kompetencjami. Jednocześnie młodzieży zaprezentowano aktualną ofertę szkół wyższych i uczelni. Wartością wydarzenia była możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z MCK w Pruszczu Gdańskim. W targach uczestniczyła także p. Janina Liedtke -Szymczak (kierownik szkolenia praktycznego) oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z ZSOiO w Pruszczu Gd. a także powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka. Młodzież wykazała duże zainteresowanie prezentowanymi ofertami edukacyjnymi i ofertami pracy na czas ferii zimowych. Osoby poszukujące pracy zapoznały się z ofertami pracy w kraju i za granicą. Wystawcy mieli okazję promocji swoich firm i zakresu działalności oraz pozyskanie nowych pracowników.

20181128 102953

 101 17.12.18 102 17.12.18 
 103 17.12.18  104 17.12.18
 105 17.12.18  106 17.12.18
 107 17.12.18  108 17.12.18
 20181128 102620  20181128 102922
 109 17.12.18  110 17.12.18
 20181128 102507  20181128 101404

(tekst K. Chojecka, fot. K. Chojecka, I. Wrycza)