W ramach działań projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego” w dniu 23 marca 2018 roku odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego ze szkół powiatu gdańskiego. Gośćmi spotkania były przedstawicielki Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych p. Dorota Derheld i p. Katarzyna Abramowicz. Jednym z modułów spotkania doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół była część szkoleniowa zrealizowana przez przedstawicielki firmy FLEX z Tczewa, które przedstawiły tematykę motywowania z perspektywy pracodawcy i pracownika. Trenerki - w części warsztatowej - przekazały sposoby pozyskiwania wiedzy dotyczącej źródeł motywacji oraz inspiracji do definiowania swoich zainteresowań i pasji. Pani Bogumiła Falkowska (Learning and Development Manager) podzieliła się z uczestnikami materiałami szkoleniowymi ułatwiającymi komunikację i budowanie relacji. W ramach spotkania doradcy/liderzy doradztwa zawodowego ze szkół analizowali indywidualne przypadki uczniów w szkolnym doradztwie zawodowym. Na podstawie pozyskanych wyników uczniów z testów (MŁOKKOZ i Kotwice Scheina), w oparciu o teorię Hollanda analizowano predyspozycje zawodowe uczniów, obszary do dalszej diagnostyki i dyskusji z uczniem oraz jego rodzicami. Powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka w trakcie licznych rozmów poruszyła tematykę budowania wizerunku w szkole doradcy/lidera zawodowego (strona internetowa - zakładka doradztwo zawodowe, dane kontaktowe do doradcy; oznaczenie gabinetu – imię, nazwisko i godziny przyjęć; tablica zawodoznawcza – informacje o zawodach; zakresie wsparcia doradcy; WSDZ). Uczestnicy określili zakres koniecznych własnych działań w celu promowania dostępności do doradztwa zawodowego zarówno uczniów jak i ich rodziców.

 IMG 2628  IMG 2629
 IMG 2685  IMG 2656
 IMG 2631  IMG 2660
 IMG 2683 IMG 2661
 IMG 2655  IMG 2664
 IMG 2662  IMG 2618
 IMG 2650  IMG 2653

 

W trakcie spotkania p. Halina Solska – doradca zawodowy z ZSR CKP w Rusocinie przekazała wszystkim uczestnikom plakaty i ulotki informujące o naborach do szkoły oraz profilach kształcenia zawodowego.

Powiatowy Doradca Zawodowy i uczestnicy spotkania dziękują firmie FLEX z Tczewa i trenerkom za realizację spotkania szkoleniowego dedykowanego doradcom/liderom doradztwa zawodowego. Spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych mają na celu integrację środowiska osób zajmujących się doradztwem zawodowym wspierającym uczniów w ich wyborach edukacyjno – zawodowych, odbywają się cyklicznie i przyjmują formę szkoleniowo-warsztatową. Ponadto stanowią doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów zawodowych, przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami ze szkół.

Na spotkania zapraszamy pracodawców i osoby zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego.

 

W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, gościem spotkania była p. Barbara Szymańska – wojewódzka koordynator doradztwa zawodowego oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Gdyni i Pruszcza Gdańskiego.

 W ramach spotkania doradcy/liderzy doradztwa zawodowego uczestniczyli w webinarium ,,Ćwiczenia, narzędzia i pomoce dydaktyczne w indywidualnym doradztwie zawodowym”, które poprowadziła p. Agnieszka Ciereszko - metodyk zdalnego nauczania, wykładowca akademickim na kilku uczelniach, szkoleniowiec, właścicielka marki Akademia Webinaru, twórca gier szkoleniowych oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Perspektywę doradztwa zawodowego realizowanego w ZSO NR1 w Pruszczu GD. uczestnikom spotkania przedstawiła p. Alicja Bresa (lider doradztwa zawodowego w szkole). Doradca zawodowy ze ZS NR 2 p. Agnieszka Kustosz przygotowała materiały szkoleniowe dotyczące studium indywidualnych przypadków, na podstawie których doradcy-psychologowie-pedagodzy mieli możliwość omówienia sytuacji ucznia, wskazania możliwych dróg wyborów edukacyjno-zawodowych, oraz doboru właściwych narzędzi diagnostycznych dla danego przypadku. Konieczność usystematyzowania działań realizowanych w szkołach, w tym WSDZ ułatwi doradcom/liderom doradztwa zawodowego ze szkół zapoznanie się z dotychczasowymi efektami projektu ,,Efektywne doradztwo edukacyjno – zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowanego przez ORE Warszawa. Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ (dla szkół podstawowych, branżowych, technikum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej) oraz przykładowe programy preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty zostały zarysowo przedstawione uczestnikom spotkania przez p. Katarzynę Chojecką (powiatowego doradcę zawodowego). Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały wspierające ich działania w szkole.

 IMG 2296  IMG 2326
 IMG 2394  IMG 2389
 IMG 2386  IMG 2408
 IMG 2379  IMG 2377

 

Uczestnicy spotkania dziękują p. Agnieszce Ciereszko za realizację ciekawie przeprowadzonej formy szkoleniowej, za podzielenie się pasją w zakresie świadczenia doradztwa zawodowego na wysokim poziomie oraz cenną informację o wznowieniu Kwartalniku Doradca Kariery, periodyku  zawierającym ,,wiedzę przekrojową, sprawdzoną, stworzoną i zebraną przez profesjonalistów z doświadczeniem”

 

Doradztwo zawodowe realizowane na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół kształcenia zawodowego stanowi istotną pomoc dla młodych osób dokonujących wyborów zawodowych jak i planujących swoją karierę zawodową w wybranym już obszarze kształcenia. Szkolni doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego pracujący na terenie Powiatu Gdańskiego dokładają starań by podnosić swoją wiedzę z zakresu rynku pracy i rynku edukacji oraz znajomości metod, technik i narzędzi, które mają wpływ na atrakcyjność zajęć z młodzieżą w szkołach.

W ramach cyklicznych działań w dniu 21 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, wśród zaproszonych gości były p. Renata Dankowska – Prezes firmy PROGRA zajmującej się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego i publikacji związanych z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery oraz p. Małgorzata Prawdzik – Właścicielka Firmy Talenty i Rezultaty (Certyfikowany Coach, Trener, Doradca HR) a także przedstawicielki Młodzieżowego Centrum Kariery p. Anna Schindler – doradca zawodowy i p. Dorota Botkowska – pośrednik pracy.

1 2
3 4

 

Tematyka poruszana podczas spotkania dotyczyła problemów z jakimi spotykają się doradcy/liderzy doradztwa zawodowego w szkole, zmian jakie zachodzą na rynku pracy w zakresie pożądanych przez pracodawców kwalifikacji i kompetencji oraz kwestii doceniania i roli wydobywania talentów jakie posiada każdy człowiek.

5 6

Powiatowy doradca zawodowy Katarzyna Chojecka przedstawiła uczestnikom działania związane z realizacją projektów ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” i ,, Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.

Pani Renata Dankowska umożliwiła uczestnikom pogłębienie wiedzy dotyczącej wykorzystania nowoczesnych narzędzi i scenariuszy zajęć z doradztwa zawodowego, zapoznała m.in. z elektronicznymi wersjami programu komputerowego ,,Ryś w gąszczu zawodów” ; testem wstępnych zainteresowań branżowych oraz udostępniła do wglądu Indywidualny Planer Kariery pomagający zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową. Wszyscy uczestnicy otrzymali od firmy PROGRA testy w wersji elektronicznej z miesięczną licencją do wykorzystania w pracy z młodzieżą (z różnych poziomów kształcenia).

7 8

 

Pani Małgorzata Prawdzik przybliżyła problematykę HR (wybór kandydata w procesie rekrutacyjnym, CV , rozmowa kwalifikacyjna) oraz przedyskutowała z uczestnikami problemy związane z pracą w szkole (,,jak trafnie wybrać zawód”; ,,jak angażować rodziców”; ,,jak zachęcać młodzież do aktywności i pracy nad sobą”; ,,jak dotrzeć do ucznia wycofanego”). Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z technikami angażującymi i relaksującymi w pracy doradcy/lidera doradztwa zawodowego.

Ponadto celem podniesienia jakości doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach naszego powiatu uczestnicy spotkania otrzymali w wersji elektronicznej dostęp do narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego zebrane przez p. Agnieszkę Ciereszko twórczynię Akademii Webinarium, doświadczoną i cenioną trenerkę.

9 10
11 12

 

W trakcie spotkania uczestnicy przećwiczyli pracę z narzędziami niewymagającymi większych nakładów finansowych, które warto wykorzystywać w doradztwie indywidualnymi jak i grupowym. Przekazano także uczestnikom spotkania publikacje WUP w Gdańsku.

13

14

Doradcy/liderzy doradztwa zawodowego szkół Powiatu Gdańskiego oraz Powiatowy Doradca Zawodowy dziękują p. Renacie Dankowskiej i p. Małgorzacie Prawdzik za przekazaną wiedzę podczas spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

 

 

W dniu 20 września 2017 roku doradcy/liderzy doradztwa zawodowego ze szkół powiatu gdańskiego uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, którego tematyka dotyczyła regulacji prawnych dotyczące doradztwa zawodowego, podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zmian w kształceniu zawodowym.

Spotkanie było również podsumowaniem działań doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół naszego powiatu w roku szkolnym 2016/2017, dlatego też spotkanie zostało otwarte przez Starostę Powiatu Gdańskiego p. Stefana Skoniecznego oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych p. Piotra Kalińskiego. Za współpracę i zaangażowanie w promowaniu kierunków kształcenia zawodowego oraz motywowanie i wspieranie uczniów w dokonywaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych doradcy/liderzy doradztwa zawodowego otrzymali indywidualne, pisemne podziękowania.

Gościem spotkania była Wojewódzka Koordynator ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego p. Barbara Szymańska, która przedstawiła główne założenia i podejmowane działania w celu rozwoju doradztwa edukacyjno – zawodowego w województwie pomorskim.

Podczas części warsztatowej spotkania uczestnicy omówili i opracowali zakres istniejącego i pożądanego wsparcia doradców/liderów doradztwa zawodowego w szkołach ze strony instytucji rynku pracy, a także poszukiwali możliwych rozwiązań w napotykanych problemach w pracy w szkołach. Stałym elementem spotkań PSDZ są elementy technik, metod i narzędzi w pracy z uczniem, tym razem były to: elementy komunikacji (różnice w odbiorze sygnałów niewerbalnych); wykorzystanie prostych przedmiotów w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne ucznia.

Uczestnikom przedstawiono ofertę szkoleniową: Instytutu Badań Edukacyjnych z Warszawy, który zrealizuje w najbliższych dniach seminarium - dla doradców i pracodawców z Powiatu Gdańskiego - dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także ofertę szkoleniową CEN w Gdańsku.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12

Spotkanie PSDZ oprócz nabycia i utrwalenia wiedzy z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego stanowiło okazję integracji środowiska doradców zawodowych a także było miejscem wymiany doświadczeń z pracy zawodowej.

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących z Pruszcza Gdańskiego z klas Technik Logistyk i Technik Ekonomista uczestniczyli w interaktywnym wykładzie ,,Jak zbudować swoją karierę zawodową” realizowanym podczas Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w dniu 30 maja 2017 w Gdyni.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z korzyściami jakie można pozyskać z udziału w targach stanowiących źródło informacji o potrzebach zatrudnieniowych rynku pracy. Uczestnictwo w targach pozwala na poszerzenie wiedzy w obszarach zawodowych, mobilizuje uczniów do rozwijania postaw własnej ciekawości, zmienia podejście uczniów do nauki języków obcych. Poznanie osób o podobnych zainteresowaniach jest okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz do zdobycia cennej wiedzy dotyczącej kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Uczestnictwo w Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości uczniów klas technik logistyk i technik ekonomista poprzez bezpośrednią obserwację wzajemnych zależności ,,świata pracy i świata edukacji’’ upewnia młodych ludzi w dokonanych przez nich wyborach ścieżek edukacyjno-zawodowych.

PLAKAT DNI OTWARTE 2017 001
DNI OTWARTE 2017 009 DNI OTWARTE 2017 008
DNI OTWARTE 2017 003 DNI OTWARTE 2017 002
DNI OTWARTE 2017 005 DNI OTWARTE 2017 004
DNI OTWARTE 2017 011 DNI OTWARTE 2017 015
DNI OTWARTE 2017 014 DNI OTWARTE 2017 012