Szkolni doradcy zawodowi/ liderzy doradztwa zawodowego ze szkół Powiatu Gdańskiego uczestniczyli w Seminarium ,,Doradztwo Zawodowe jako rozszerzenie rzeczywistości edukacyjnej – dobre praktyki i inspiracje” organizowanym przez Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

16 maj 2017 IMG 0028

Uczestnicy seminarium zostali przywitani przez dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy p. Rolanda Budnika, który podkreślił rolę doradztwa zawodowego w wyborach edukacyjno-zawodowych uczniów i osób dorosłych oraz znaczenie integracji środowiska osób zajmujących się doradztwem zawodowym. Tematyka spotkania umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z działaniami Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego z Warszawy oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania. Koordynator ds. doradztwa zawodowego z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przedstawiła zakres działań realizowanych w Warszawie celem budowy systemu doradztwa zawodowego obejmującego zasięgiem wszystkie szkoły z dzielnic Warszawy. Dyrektor Centrum Doradztwa zawodowego dla Młodzieży p. Bogna Frąszczak oraz dr Anna Waligóra z Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy przekazały informacje o metodach poszukiwania pracy i metodach rekrutacji jakie zaobserwowano na podstawie działań ,doświadczeń i badań. Kierownik CRT z Gdańska p. Kariona Chamier-Ciemińska opowiedziała o roli diagnozy talentów i mocnych stron w doradztwie zawodowym, podkreślając rolę motywacji w edukacji uczniów.

IMG 0022 IMG 0023

Część warsztatową seminarium pt.,, TOC dla Edukacji, rozwój myślenia krytycznego u dzieci, młodzieży i dorosłych” prowadził prekursor wprowadzenia myślenia krytycznego w Polsce p. Marek Winiarek, dając inspirację doradcom/liderom doradztwa zawodowego do poszukiwań możliwych rozwiązań w działaniach związanych z realizacją stawianych im zadań.

Uczestnicy seminarium dyskutowali na tematy związane z jakością i efektywnością doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rynkiem pracy z perspektywy młodzieży i pracodawców.

IMG 0025 IMG 0030

Koordynator wojewódzki ds. doradztwa zawodowego p. Barbara Szymańska przekazała informacje o działaniach sieci powiatowych doradców zawodowych/konsultantów/koordynatorów, która ma na celu tworzenie systemu działań doradztwa zawodowego w województwie pomorskim.

W posumowaniu dyskusji zabrała głos p. Agnieszka Szuta koordynatorka działań Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych, w swej wypowiedzi zawarła postulaty rzeczywistych działań na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w możliwie najlepszy sposób przygotuje uczniów do podjęcia dalszej edukacji i pracy w wybranych przez siebie kierunkach.

ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – 27 kwietnia 2017

XI Targi Szkół Ponadgimnazjalnych w Hali Sportowo – Widowiskowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim stanowią dobry przykład działań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego na terenie szkoły. W realizację tego przedsięwzięcia duży wkład wniosła dyrekcja szkoły oraz panie Alicja Jasińska - Kohnke i Izabela Wójkowska, aktywnie działające na rzecz świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży swojej szkoły. Uczestnicy targów pozyskali wiedzę odnośnie możliwości kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w interesujących ich kierunkach kształcenia. Gimnazjaliści (klas III i II) mieli okazję porozmawiać ze starszymi kolegami, a także poznać oczekiwania przyszłych pracodawców.

W ramach działań Zintegrowanego Projektu Edukacyjnego realizowanego w Powiecie Gdańskim, Powiatowy Doradca Zawodowy Katarzyna Chojecka prezentowała uczniom trzy zawody: technik mechatronik, technik logistyk i technik ekonomista. Gimnazjaliści mieli okazję poznać specyfikę tych zawodów, wykonać mini test ,,Czy dany zawód jest dla mnie?”, oraz pozyskać pełną informację o realizowanym projekcie, w tym dodatkowych kursach/szkoleniach, stażach oraz wizytach studyjnych przewidywanych dla uczniów objętych działaniami projektu. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, zarówno dziewcząt jak i chłopców.

1 2

 

Uczniowie szkół objętych wsparciem zintegrowanego projektu edukacyjnego: ZSR CKP z Rusocina oraz ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego prezentowali szeroką ofertę edukacyjną swoich szkół.

3 4

 

W XI Targach Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanych przez ZSO nr 1 uczestniczyło 25 szkół, pracodawcy oraz instytucje rynku pracy.

5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16

17

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim – 25 kwietnia 2017

 

Rzetelna realizacja celów stawianych doradztwu zawodowemu w szkołach Powiatu Gdańskiego była tematem trzeciego spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych. Szkolni doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego wspólnie z przedstawicielkami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Pruszcza Gdańskiego dyskutowali nad problematyką właściwych ukierunkowań zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych oraz świadomym budowaniu ścieżek kariery zawodowej uczniów szkół kształcenia ponadgimnazjalnego.

 

IMG 9518 IMG 9519

 

Panie Wioleta Dankowska i Mirosława Czerniewska przedstawiły zakres działań realizowanych przez PPP oraz omówiły możliwe wsparcie doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego w działaniach z zakresu doradztwa zawodowego (w tym diagnostyka ucznia, prelekcje i warsztaty dla ucznia). Zarysowo przedstawiona została problematyka przeciwwskazań zdrowotnych w kontekście wyboru zawodu i konieczności znajomości tego obszaru wiedzy zarówno przez uczniów i ich rodziców.

 

IMG 9525 IMG 9517

 

Tworzenie warunków sprzyjających trafnym wyborom edukacyjno – zawodowym uczniów wymaga planowych działań z zakresu doradztwa zawodowego, które jest obowiązkiem działań edukacyjno – wychowawczych placówek szkolnych. Uczestnicy spotkania analizowali wybrane Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego - z różnych poziomów kształcenia - pod kątem ich budowy i zawartości treści. Szczegółowo omówiona i przepracowana (w części warsztatowej) została tematyka konstruowania i modyfikowania WSDZ.

 

IMG 9561 IMG 9567

 

Dużej uwadze poddano problematykę budowy planu realizacji WSDZ i planu pracy doradcy zawodowego/lidera doradztwa zawodowego w szkołach. W dwóch zespołach roboczych wypracowano dwa modele (różne poziomy kształcenia) planów pracy doradcy zawodowego/lidera doradztwa zawodowego uwzględniając możliwy zakres zadań przypisanych temu stanowisku/funkcji.

 

25 04 2017 002 IMG 9539
IMG 9540 IMG 9541

 

Treści tematyczne realizowane na różnych poziomach nauczania były tematem rozmów, w wyniku których zbudowano pożądane zestawy tematów ułatwiających uczniom klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umożliwienie dokonywania świadomych wyborów edukacyjno – zawodowych.

 

IMG 9523 IMG 9522

 

Uczestnicy spotkania zdefiniowali sposoby atrakcyjnych (dla uczniów) sposobów prezentacji trzech zawodów: technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista, objętych wsparciem zintegrowanego projektu edukacyjnego realizowanego na terenie Powiatu Gdańskiego.

 

IMG 9526 IMG 9527
IMG 9529 IMG 9530

 

Dla potrzeb edukacyjnych doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego obecni na spotkaniu mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z narzędziami szkolnych doradców zawodowych, takimi jak ,,Kariera na MAKSa” – innowacyjnym pakietem wsparcia dla szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (ORKE) ; program ,,Doradztwo Zawodowe’’ (OPERON; oraz ,,Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” Forum Media Polska Sp. z o.o.. Uczestnikom spotkania przedstawiono przykładowe, zanonimizowane indywidualne raporty dla uczniów (zbiory testów diagnostycznych i informacji zwrotnych) z dwóch poziomów kształcenia, jakie mogą pozyskać uczniowie w ramach nieodpłatnych zajęć w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku, stanowiące cenną formę wysokiej jakości doradztwa edukacyjno – zawodowego skierowaną do młodych ludzi stojących przed koniecznością planowania przyszłości zawodowej i podejmowania poważnych decyzji.

 

IMG 9555 IMG 9556

 

Miłą niespodziankę dla PSDZ przygotowała dyrekcja ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego, szkolny doradca zawodowy p. Anna Miotke wręczyła każdemu uczestnikowi spotkania pendriva zawierającego materiały informacyjne dotyczące szerokiej oferty edukacyjnej ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego, realizującej kształcenie zawodowe już od ponad 70 lat.

Dla potrzeb doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego uczestniczących w spotkaniach PSDZ został przygotowany zaktualizowany spis zasobów bibliotecznych w zakresie tematyki doradztwa zawodowego udostępniony przez p. Piotra Lica.

Ponadto uczestnicy pozyskali materiały informacyjne w tematyce ,,Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji uczniów” przygotowane przez p. Małogorzatę Rosak z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

25 04 2017 003 25 04 2017 001

 

Uczestnicy spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych – doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego z różnych szkół i placówek Powiatu Gdańskiego – w zorganizowany sposób współpracowali ze sobą w zakresie problematyki doradztwa edukacyjno – zawodowego, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem.

 

Uczniowie pierwszej klasy technik mechatronik z ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w specjalnie dla nich zorganizowanych trzykrotnych, wyjazdowych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Doradcy zawodowi z CRT Gdańsk, szkolny doradca zawodowy Halina Solska oraz powiatowy doradca zawodowy Katarzyna Chojecka stworzyli uczniom możliwość skorzystania z indywidualnej diagnostyki predyspozycji zawodowych w zakresie wybranej ścieżki zawodowej (w oparciu o badania testowe i kwestionariusze).

 

1 szkoła 2 szkoła
3 szkoła 4 szkoła

 

Każdy uczeń miał zapewnioną dwukrotną indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym (pozyskanie danych i omówienie wyników) oraz wynikających z nich dalszych szans i możliwości rozwoju. Uczniowie poznali świat własnych wartości, dokonali samooceny i zdefiniowali własne kanały percepcji pozyskiwania nowej wiedzy.

 

5 szkoła 6 szkoła
7 szkoła 8 szkoła

 

Wzięcie udziału w warsztatach (gry i zadania) umożliwiających sprawdzenie się w różnych sytuacjach społecznych pozwoliło uczniom na uświadomienie sobie znaczenia kompetencji społecznych tak bardzo poszukiwanych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Cenne doświadczenie wyniesione z tych warsztatów to także możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą panem Leszkiem Kielerem właścicielem firmy MOTO CILER, który przekazał uczniom swoje własne doświadczenia zawodowe, motywując ich do dalszej edukacji poprzez pokazanie otwierających się przed nimi możliwościami wykorzystania w przyszłości wiedzy zdobytej na podjętym kierunku kształcenia.

 

9 szkoła 10 szkoła

 

Uczniom zapewniono też poznanie tajników zawodu technika mechatronika z perspektywy ich starszych kolegów z tego samego kierunku kształcenia ze Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku.

 

11 szkoła 12 szkoła

 

Chłopcy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się wiedzą z obszarów mechaniki, elektrotechniki i informatyki, a także wiedzą dotyczącą oferty rynku pracy dla techników mechatroników.

 

13 szkoła 14 szkoła

 

Zrealizowana forma doradztwa edukacyjno-zawodowego wzmocniła w uczniach poczucie własnej tożsamości poprzez poznanie swoich możliwości, dookreślenie mocnych stron a także poznanie opinii rówieśników w odniesieniu do swojej osoby.

 

15 2 szkoła 16 szkoła

 

Dzięki zaangażowaniu doradców zawodowych, każdy uczeń pozyskał wiedzę nie tylko o sobie samym, ale też pełną informację o znaczeniu posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw społecznych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

17 szkoła 18 szkoła

 

Realizacja celów warsztatów uwzględniała pracę uczniów i doradców zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik i narzędzi. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu savoir vivre z użyciem własnych telefonów komórkowych w trakcie webquestu.

 

19 szkoła 20 szkoła

 

Dziękujemy Zespołowi Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku za stworzenie warunków i atmosfery realizacji doradztwa zawodowego sprzyjającego budowaniu świadomej drogi edukacyjno-zawodowej uczniów.

 

23 marzec 2017 - Spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego

szkół Powiatu Gdańskiego

 

W ramach spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 23 marca 2017 doradcom zawodowym/liderom doradztwa zawodowego szkół z terenu Powiatu Gdańskiego przedstawiono relację z podejmowanych działań w ramach realizacji zintegrowanego projektu edukacyjnego. Uczestnicy zostali zapoznani z wydarzeniami i aktualnościami w obszarach doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dobrymi praktykami naszych szkół w zakresie realizacji zadań z doradztwa zawodowego (w tym: uczestnictwo młodzieży ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego w Metropolitarnych Targach Pracy Pomorza, uczestnictwo uczniów z gimnazjów z Pszczółek, Łęgowa, Przejazdowa w warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez ZSR CKP z Rusocina). Podkreślono także znaczenie doradztwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia, które właściwie i kompetentnie realizowane przyczynia się do właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów, jednocześnie stanowiąc wizytówkę szkoły jak ma to miejsce w ZSO NR 1 w Pruszczu Gdańskim.

 1  2

Zaproszonym gościem spotkania była doradca zawodowy pani Aleksandra Mikołajczak, która omówiła czynniki kształtujące wybór zawodu w okresie adolescencji. Na aspiracje zawodowe młodych osób mają wpływ czynniki koniunkturalne, środowiskowe, indywidualne). Wybór drogi zawodowej warunkują czynniki wewnętrzne (stan fizyczny i zdrowie, zdolności i umiejętności) oraz czynniki zewnętrzne (warunki finansowe, odległość między domem a szkołą, rówieśnicy, rynek pracy, system kształcenia). Prezentacja pani Aleksandry Mikołajczak wzbudziła dyskusję wśród doradców w części odnoszącej się do roli rodziny w wyborze zawodu (wsparcie, realność oceny uzdolnień i możliwości dziecka) oraz czynników z tym związanych (np. poziom wiedzy o proponowanych dziecku zawodach i drogach do ich uzyskania, zawodowych tradycjach rodzinnych, poziom wykształcenia członków rodziny, obiektywizm).

3 4
5 6

Doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego omówili etykę pracy doradcy zawodowego, (opartą na wolności, odpowiedzialności, uczciwości, godności, szacunku, tolerancji i poufności). Poruszono także tematykę diagnozy w ujęciu pedagogicznym (źródła danych do diagnozy, elementy i cele diagnozy). Podkreślono, iż diagnoza w doradztwie zawodowym jest procesem, zawsze stawiającym na najwyższej pozycji dobro dziecka/ucznia. Właściwa realizacja zadań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego wymaga dobrego warsztatu doradcy zawodowego, w szczególności umiejętnego doboru technik, metod i narzędzi pracy. Uczestnicy spotkania znając zasady doboru metod i technik (kwalifikacje, kompetencje, cel, adresaci, możliwość wkomponowania danych w proces doradczy, udzielanie informacji zwrotnej) dostrzegają ważność intencjonalnego i świadomego projektowania diagnostyki, uwzględniającego etyczny aspekt diagnozy.

7 8
9 10

W oparciu o modele myślenia diagnostycznego (,,chcieć-potrafić-móc’’; ,,mogę-chcę-potrzeba’’) oraz istniejące w literaturze doradztwa zawodowego zestawienia danych do procesu doradczego doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego uczestniczący w spotkaniu dokonali zestawienia tematyki obszarów diagnostyki najczęściej realizowanych w szkołach oraz dostępności odpowiednich narzędzi w szkołach. Uczestnikom w formie prezentacji przedstawiono pakiety nowoczesnych narzędzi pracy dla doradców zawodowych wypracowane w zrealizowanych projektach z udziałem funduszy EFS (dostępne w zasobach internetowych). Wszyscy uczestniczący w spotkaniu pozyskali materiały wspomagające pracę szkolnego doradcy zawodowego z uczniem zainteresowanym kształceniem w zawodach technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista.

Kolejny termin spotkania ustalono na 25 kwietnia 2017r.