Doradztwo zawodowe realizowane na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół kształcenia zawodowego stanowi istotną pomoc dla młodych osób dokonujących wyborów zawodowych jak i planujących swoją karierę zawodową w wybranym już obszarze kształcenia. Szkolni doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego pracujący na terenie Powiatu Gdańskiego dokładają starań by podnosić swoją wiedzę z zakresu rynku pracy i rynku edukacji oraz znajomości metod, technik i narzędzi, które mają wpływ na atrakcyjność zajęć z młodzieżą w szkołach.

W ramach cyklicznych działań w dniu 21 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, wśród zaproszonych gości były p. Renata Dankowska – Prezes firmy PROGRA zajmującej się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego i publikacji związanych z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery oraz p. Małgorzata Prawdzik – Właścicielka Firmy Talenty i Rezultaty (Certyfikowany Coach, Trener, Doradca HR) a także przedstawicielki Młodzieżowego Centrum Kariery p. Anna Schindler – doradca zawodowy i p. Dorota Botkowska – pośrednik pracy.

1 2
3 4

 

Tematyka poruszana podczas spotkania dotyczyła problemów z jakimi spotykają się doradcy/liderzy doradztwa zawodowego w szkole, zmian jakie zachodzą na rynku pracy w zakresie pożądanych przez pracodawców kwalifikacji i kompetencji oraz kwestii doceniania i roli wydobywania talentów jakie posiada każdy człowiek.

5 6

Powiatowy doradca zawodowy Katarzyna Chojecka przedstawiła uczestnikom działania związane z realizacją projektów ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” i ,, Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.

Pani Renata Dankowska umożliwiła uczestnikom pogłębienie wiedzy dotyczącej wykorzystania nowoczesnych narzędzi i scenariuszy zajęć z doradztwa zawodowego, zapoznała m.in. z elektronicznymi wersjami programu komputerowego ,,Ryś w gąszczu zawodów” ; testem wstępnych zainteresowań branżowych oraz udostępniła do wglądu Indywidualny Planer Kariery pomagający zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową. Wszyscy uczestnicy otrzymali od firmy PROGRA testy w wersji elektronicznej z miesięczną licencją do wykorzystania w pracy z młodzieżą (z różnych poziomów kształcenia).

7 8

 

Pani Małgorzata Prawdzik przybliżyła problematykę HR (wybór kandydata w procesie rekrutacyjnym, CV , rozmowa kwalifikacyjna) oraz przedyskutowała z uczestnikami problemy związane z pracą w szkole (,,jak trafnie wybrać zawód”; ,,jak angażować rodziców”; ,,jak zachęcać młodzież do aktywności i pracy nad sobą”; ,,jak dotrzeć do ucznia wycofanego”). Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z technikami angażującymi i relaksującymi w pracy doradcy/lidera doradztwa zawodowego.

Ponadto celem podniesienia jakości doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach naszego powiatu uczestnicy spotkania otrzymali w wersji elektronicznej dostęp do narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego zebrane przez p. Agnieszkę Ciereszko twórczynię Akademii Webinarium, doświadczoną i cenioną trenerkę.

9 10
11 12

 

W trakcie spotkania uczestnicy przećwiczyli pracę z narzędziami niewymagającymi większych nakładów finansowych, które warto wykorzystywać w doradztwie indywidualnymi jak i grupowym. Przekazano także uczestnikom spotkania publikacje WUP w Gdańsku.

13

14

Doradcy/liderzy doradztwa zawodowego szkół Powiatu Gdańskiego oraz Powiatowy Doradca Zawodowy dziękują p. Renacie Dankowskiej i p. Małgorzacie Prawdzik za przekazaną wiedzę podczas spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

 

 

W dniu 20 września 2017 roku doradcy/liderzy doradztwa zawodowego ze szkół powiatu gdańskiego uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, którego tematyka dotyczyła regulacji prawnych dotyczące doradztwa zawodowego, podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zmian w kształceniu zawodowym.

Spotkanie było również podsumowaniem działań doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół naszego powiatu w roku szkolnym 2016/2017, dlatego też spotkanie zostało otwarte przez Starostę Powiatu Gdańskiego p. Stefana Skoniecznego oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych p. Piotra Kalińskiego. Za współpracę i zaangażowanie w promowaniu kierunków kształcenia zawodowego oraz motywowanie i wspieranie uczniów w dokonywaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych doradcy/liderzy doradztwa zawodowego otrzymali indywidualne, pisemne podziękowania.

Gościem spotkania była Wojewódzka Koordynator ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego p. Barbara Szymańska, która przedstawiła główne założenia i podejmowane działania w celu rozwoju doradztwa edukacyjno – zawodowego w województwie pomorskim.

Podczas części warsztatowej spotkania uczestnicy omówili i opracowali zakres istniejącego i pożądanego wsparcia doradców/liderów doradztwa zawodowego w szkołach ze strony instytucji rynku pracy, a także poszukiwali możliwych rozwiązań w napotykanych problemach w pracy w szkołach. Stałym elementem spotkań PSDZ są elementy technik, metod i narzędzi w pracy z uczniem, tym razem były to: elementy komunikacji (różnice w odbiorze sygnałów niewerbalnych); wykorzystanie prostych przedmiotów w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne ucznia.

Uczestnikom przedstawiono ofertę szkoleniową: Instytutu Badań Edukacyjnych z Warszawy, który zrealizuje w najbliższych dniach seminarium - dla doradców i pracodawców z Powiatu Gdańskiego - dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także ofertę szkoleniową CEN w Gdańsku.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12

Spotkanie PSDZ oprócz nabycia i utrwalenia wiedzy z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego stanowiło okazję integracji środowiska doradców zawodowych a także było miejscem wymiany doświadczeń z pracy zawodowej.

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących z Pruszcza Gdańskiego z klas Technik Logistyk i Technik Ekonomista uczestniczyli w interaktywnym wykładzie ,,Jak zbudować swoją karierę zawodową” realizowanym podczas Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w dniu 30 maja 2017 w Gdyni.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z korzyściami jakie można pozyskać z udziału w targach stanowiących źródło informacji o potrzebach zatrudnieniowych rynku pracy. Uczestnictwo w targach pozwala na poszerzenie wiedzy w obszarach zawodowych, mobilizuje uczniów do rozwijania postaw własnej ciekawości, zmienia podejście uczniów do nauki języków obcych. Poznanie osób o podobnych zainteresowaniach jest okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz do zdobycia cennej wiedzy dotyczącej kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Uczestnictwo w Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości uczniów klas technik logistyk i technik ekonomista poprzez bezpośrednią obserwację wzajemnych zależności ,,świata pracy i świata edukacji’’ upewnia młodych ludzi w dokonanych przez nich wyborach ścieżek edukacyjno-zawodowych.

PLAKAT DNI OTWARTE 2017 001
DNI OTWARTE 2017 009 DNI OTWARTE 2017 008
DNI OTWARTE 2017 003 DNI OTWARTE 2017 002
DNI OTWARTE 2017 005 DNI OTWARTE 2017 004
DNI OTWARTE 2017 011 DNI OTWARTE 2017 015
DNI OTWARTE 2017 014 DNI OTWARTE 2017 012

Szkolni doradcy zawodowi/ liderzy doradztwa zawodowego ze szkół Powiatu Gdańskiego uczestniczyli w Seminarium ,,Doradztwo Zawodowe jako rozszerzenie rzeczywistości edukacyjnej – dobre praktyki i inspiracje” organizowanym przez Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

16 maj 2017 IMG 0028

Uczestnicy seminarium zostali przywitani przez dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy p. Rolanda Budnika, który podkreślił rolę doradztwa zawodowego w wyborach edukacyjno-zawodowych uczniów i osób dorosłych oraz znaczenie integracji środowiska osób zajmujących się doradztwem zawodowym. Tematyka spotkania umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z działaniami Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego z Warszawy oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania. Koordynator ds. doradztwa zawodowego z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przedstawiła zakres działań realizowanych w Warszawie celem budowy systemu doradztwa zawodowego obejmującego zasięgiem wszystkie szkoły z dzielnic Warszawy. Dyrektor Centrum Doradztwa zawodowego dla Młodzieży p. Bogna Frąszczak oraz dr Anna Waligóra z Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy przekazały informacje o metodach poszukiwania pracy i metodach rekrutacji jakie zaobserwowano na podstawie działań ,doświadczeń i badań. Kierownik CRT z Gdańska p. Kariona Chamier-Ciemińska opowiedziała o roli diagnozy talentów i mocnych stron w doradztwie zawodowym, podkreślając rolę motywacji w edukacji uczniów.

IMG 0022 IMG 0023

Część warsztatową seminarium pt.,, TOC dla Edukacji, rozwój myślenia krytycznego u dzieci, młodzieży i dorosłych” prowadził prekursor wprowadzenia myślenia krytycznego w Polsce p. Marek Winiarek, dając inspirację doradcom/liderom doradztwa zawodowego do poszukiwań możliwych rozwiązań w działaniach związanych z realizacją stawianych im zadań.

Uczestnicy seminarium dyskutowali na tematy związane z jakością i efektywnością doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rynkiem pracy z perspektywy młodzieży i pracodawców.

IMG 0025 IMG 0030

Koordynator wojewódzki ds. doradztwa zawodowego p. Barbara Szymańska przekazała informacje o działaniach sieci powiatowych doradców zawodowych/konsultantów/koordynatorów, która ma na celu tworzenie systemu działań doradztwa zawodowego w województwie pomorskim.

W posumowaniu dyskusji zabrała głos p. Agnieszka Szuta koordynatorka działań Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych, w swej wypowiedzi zawarła postulaty rzeczywistych działań na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w możliwie najlepszy sposób przygotuje uczniów do podjęcia dalszej edukacji i pracy w wybranych przez siebie kierunkach.

ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – 27 kwietnia 2017

XI Targi Szkół Ponadgimnazjalnych w Hali Sportowo – Widowiskowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim stanowią dobry przykład działań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego na terenie szkoły. W realizację tego przedsięwzięcia duży wkład wniosła dyrekcja szkoły oraz panie Alicja Jasińska - Kohnke i Izabela Wójkowska, aktywnie działające na rzecz świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży swojej szkoły. Uczestnicy targów pozyskali wiedzę odnośnie możliwości kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w interesujących ich kierunkach kształcenia. Gimnazjaliści (klas III i II) mieli okazję porozmawiać ze starszymi kolegami, a także poznać oczekiwania przyszłych pracodawców.

W ramach działań Zintegrowanego Projektu Edukacyjnego realizowanego w Powiecie Gdańskim, Powiatowy Doradca Zawodowy Katarzyna Chojecka prezentowała uczniom trzy zawody: technik mechatronik, technik logistyk i technik ekonomista. Gimnazjaliści mieli okazję poznać specyfikę tych zawodów, wykonać mini test ,,Czy dany zawód jest dla mnie?”, oraz pozyskać pełną informację o realizowanym projekcie, w tym dodatkowych kursach/szkoleniach, stażach oraz wizytach studyjnych przewidywanych dla uczniów objętych działaniami projektu. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, zarówno dziewcząt jak i chłopców.

1 2

 

Uczniowie szkół objętych wsparciem zintegrowanego projektu edukacyjnego: ZSR CKP z Rusocina oraz ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego prezentowali szeroką ofertę edukacyjną swoich szkół.

3 4

 

W XI Targach Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanych przez ZSO nr 1 uczestniczyło 25 szkół, pracodawcy oraz instytucje rynku pracy.

5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16

17