Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim – 25 kwietnia 2017

 

Rzetelna realizacja celów stawianych doradztwu zawodowemu w szkołach Powiatu Gdańskiego była tematem trzeciego spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych. Szkolni doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego wspólnie z przedstawicielkami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Pruszcza Gdańskiego dyskutowali nad problematyką właściwych ukierunkowań zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych oraz świadomym budowaniu ścieżek kariery zawodowej uczniów szkół kształcenia ponadgimnazjalnego.

 

IMG 9518 IMG 9519

 

Panie Wioleta Dankowska i Mirosława Czerniewska przedstawiły zakres działań realizowanych przez PPP oraz omówiły możliwe wsparcie doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego w działaniach z zakresu doradztwa zawodowego (w tym diagnostyka ucznia, prelekcje i warsztaty dla ucznia). Zarysowo przedstawiona została problematyka przeciwwskazań zdrowotnych w kontekście wyboru zawodu i konieczności znajomości tego obszaru wiedzy zarówno przez uczniów i ich rodziców.

 

IMG 9525 IMG 9517

 

Tworzenie warunków sprzyjających trafnym wyborom edukacyjno – zawodowym uczniów wymaga planowych działań z zakresu doradztwa zawodowego, które jest obowiązkiem działań edukacyjno – wychowawczych placówek szkolnych. Uczestnicy spotkania analizowali wybrane Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego - z różnych poziomów kształcenia - pod kątem ich budowy i zawartości treści. Szczegółowo omówiona i przepracowana (w części warsztatowej) została tematyka konstruowania i modyfikowania WSDZ.

 

IMG 9561 IMG 9567

 

Dużej uwadze poddano problematykę budowy planu realizacji WSDZ i planu pracy doradcy zawodowego/lidera doradztwa zawodowego w szkołach. W dwóch zespołach roboczych wypracowano dwa modele (różne poziomy kształcenia) planów pracy doradcy zawodowego/lidera doradztwa zawodowego uwzględniając możliwy zakres zadań przypisanych temu stanowisku/funkcji.

 

25 04 2017 002 IMG 9539
IMG 9540 IMG 9541

 

Treści tematyczne realizowane na różnych poziomach nauczania były tematem rozmów, w wyniku których zbudowano pożądane zestawy tematów ułatwiających uczniom klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umożliwienie dokonywania świadomych wyborów edukacyjno – zawodowych.

 

IMG 9523 IMG 9522

 

Uczestnicy spotkania zdefiniowali sposoby atrakcyjnych (dla uczniów) sposobów prezentacji trzech zawodów: technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista, objętych wsparciem zintegrowanego projektu edukacyjnego realizowanego na terenie Powiatu Gdańskiego.

 

IMG 9526 IMG 9527
IMG 9529 IMG 9530

 

Dla potrzeb edukacyjnych doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego obecni na spotkaniu mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z narzędziami szkolnych doradców zawodowych, takimi jak ,,Kariera na MAKSa” – innowacyjnym pakietem wsparcia dla szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (ORKE) ; program ,,Doradztwo Zawodowe’’ (OPERON; oraz ,,Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” Forum Media Polska Sp. z o.o.. Uczestnikom spotkania przedstawiono przykładowe, zanonimizowane indywidualne raporty dla uczniów (zbiory testów diagnostycznych i informacji zwrotnych) z dwóch poziomów kształcenia, jakie mogą pozyskać uczniowie w ramach nieodpłatnych zajęć w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku, stanowiące cenną formę wysokiej jakości doradztwa edukacyjno – zawodowego skierowaną do młodych ludzi stojących przed koniecznością planowania przyszłości zawodowej i podejmowania poważnych decyzji.

 

IMG 9555 IMG 9556

 

Miłą niespodziankę dla PSDZ przygotowała dyrekcja ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego, szkolny doradca zawodowy p. Anna Miotke wręczyła każdemu uczestnikowi spotkania pendriva zawierającego materiały informacyjne dotyczące szerokiej oferty edukacyjnej ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego, realizującej kształcenie zawodowe już od ponad 70 lat.

Dla potrzeb doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego uczestniczących w spotkaniach PSDZ został przygotowany zaktualizowany spis zasobów bibliotecznych w zakresie tematyki doradztwa zawodowego udostępniony przez p. Piotra Lica.

Ponadto uczestnicy pozyskali materiały informacyjne w tematyce ,,Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji uczniów” przygotowane przez p. Małogorzatę Rosak z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

25 04 2017 003 25 04 2017 001

 

Uczestnicy spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych – doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego z różnych szkół i placówek Powiatu Gdańskiego – w zorganizowany sposób współpracowali ze sobą w zakresie problematyki doradztwa edukacyjno – zawodowego, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem.

 

Uczniowie pierwszej klasy technik mechatronik z ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w specjalnie dla nich zorganizowanych trzykrotnych, wyjazdowych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Doradcy zawodowi z CRT Gdańsk, szkolny doradca zawodowy Halina Solska oraz powiatowy doradca zawodowy Katarzyna Chojecka stworzyli uczniom możliwość skorzystania z indywidualnej diagnostyki predyspozycji zawodowych w zakresie wybranej ścieżki zawodowej (w oparciu o badania testowe i kwestionariusze).

 

1 szkoła 2 szkoła
3 szkoła 4 szkoła

 

Każdy uczeń miał zapewnioną dwukrotną indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym (pozyskanie danych i omówienie wyników) oraz wynikających z nich dalszych szans i możliwości rozwoju. Uczniowie poznali świat własnych wartości, dokonali samooceny i zdefiniowali własne kanały percepcji pozyskiwania nowej wiedzy.

 

5 szkoła 6 szkoła
7 szkoła 8 szkoła

 

Wzięcie udziału w warsztatach (gry i zadania) umożliwiających sprawdzenie się w różnych sytuacjach społecznych pozwoliło uczniom na uświadomienie sobie znaczenia kompetencji społecznych tak bardzo poszukiwanych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Cenne doświadczenie wyniesione z tych warsztatów to także możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą panem Leszkiem Kielerem właścicielem firmy MOTO CILER, który przekazał uczniom swoje własne doświadczenia zawodowe, motywując ich do dalszej edukacji poprzez pokazanie otwierających się przed nimi możliwościami wykorzystania w przyszłości wiedzy zdobytej na podjętym kierunku kształcenia.

 

9 szkoła 10 szkoła

 

Uczniom zapewniono też poznanie tajników zawodu technika mechatronika z perspektywy ich starszych kolegów z tego samego kierunku kształcenia ze Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku.

 

11 szkoła 12 szkoła

 

Chłopcy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się wiedzą z obszarów mechaniki, elektrotechniki i informatyki, a także wiedzą dotyczącą oferty rynku pracy dla techników mechatroników.

 

13 szkoła 14 szkoła

 

Zrealizowana forma doradztwa edukacyjno-zawodowego wzmocniła w uczniach poczucie własnej tożsamości poprzez poznanie swoich możliwości, dookreślenie mocnych stron a także poznanie opinii rówieśników w odniesieniu do swojej osoby.

 

15 2 szkoła 16 szkoła

 

Dzięki zaangażowaniu doradców zawodowych, każdy uczeń pozyskał wiedzę nie tylko o sobie samym, ale też pełną informację o znaczeniu posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw społecznych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

17 szkoła 18 szkoła

 

Realizacja celów warsztatów uwzględniała pracę uczniów i doradców zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik i narzędzi. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu savoir vivre z użyciem własnych telefonów komórkowych w trakcie webquestu.

 

19 szkoła 20 szkoła

 

Dziękujemy Zespołowi Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku za stworzenie warunków i atmosfery realizacji doradztwa zawodowego sprzyjającego budowaniu świadomej drogi edukacyjno-zawodowej uczniów.

 

23 marzec 2017 - Spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego

szkół Powiatu Gdańskiego

 

W ramach spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 23 marca 2017 doradcom zawodowym/liderom doradztwa zawodowego szkół z terenu Powiatu Gdańskiego przedstawiono relację z podejmowanych działań w ramach realizacji zintegrowanego projektu edukacyjnego. Uczestnicy zostali zapoznani z wydarzeniami i aktualnościami w obszarach doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dobrymi praktykami naszych szkół w zakresie realizacji zadań z doradztwa zawodowego (w tym: uczestnictwo młodzieży ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego w Metropolitarnych Targach Pracy Pomorza, uczestnictwo uczniów z gimnazjów z Pszczółek, Łęgowa, Przejazdowa w warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez ZSR CKP z Rusocina). Podkreślono także znaczenie doradztwa zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia, które właściwie i kompetentnie realizowane przyczynia się do właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów, jednocześnie stanowiąc wizytówkę szkoły jak ma to miejsce w ZSO NR 1 w Pruszczu Gdańskim.

 1  2

Zaproszonym gościem spotkania była doradca zawodowy pani Aleksandra Mikołajczak, która omówiła czynniki kształtujące wybór zawodu w okresie adolescencji. Na aspiracje zawodowe młodych osób mają wpływ czynniki koniunkturalne, środowiskowe, indywidualne). Wybór drogi zawodowej warunkują czynniki wewnętrzne (stan fizyczny i zdrowie, zdolności i umiejętności) oraz czynniki zewnętrzne (warunki finansowe, odległość między domem a szkołą, rówieśnicy, rynek pracy, system kształcenia). Prezentacja pani Aleksandry Mikołajczak wzbudziła dyskusję wśród doradców w części odnoszącej się do roli rodziny w wyborze zawodu (wsparcie, realność oceny uzdolnień i możliwości dziecka) oraz czynników z tym związanych (np. poziom wiedzy o proponowanych dziecku zawodach i drogach do ich uzyskania, zawodowych tradycjach rodzinnych, poziom wykształcenia członków rodziny, obiektywizm).

3 4
5 6

Doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego omówili etykę pracy doradcy zawodowego, (opartą na wolności, odpowiedzialności, uczciwości, godności, szacunku, tolerancji i poufności). Poruszono także tematykę diagnozy w ujęciu pedagogicznym (źródła danych do diagnozy, elementy i cele diagnozy). Podkreślono, iż diagnoza w doradztwie zawodowym jest procesem, zawsze stawiającym na najwyższej pozycji dobro dziecka/ucznia. Właściwa realizacja zadań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego wymaga dobrego warsztatu doradcy zawodowego, w szczególności umiejętnego doboru technik, metod i narzędzi pracy. Uczestnicy spotkania znając zasady doboru metod i technik (kwalifikacje, kompetencje, cel, adresaci, możliwość wkomponowania danych w proces doradczy, udzielanie informacji zwrotnej) dostrzegają ważność intencjonalnego i świadomego projektowania diagnostyki, uwzględniającego etyczny aspekt diagnozy.

7 8
9 10

W oparciu o modele myślenia diagnostycznego (,,chcieć-potrafić-móc’’; ,,mogę-chcę-potrzeba’’) oraz istniejące w literaturze doradztwa zawodowego zestawienia danych do procesu doradczego doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego uczestniczący w spotkaniu dokonali zestawienia tematyki obszarów diagnostyki najczęściej realizowanych w szkołach oraz dostępności odpowiednich narzędzi w szkołach. Uczestnikom w formie prezentacji przedstawiono pakiety nowoczesnych narzędzi pracy dla doradców zawodowych wypracowane w zrealizowanych projektach z udziałem funduszy EFS (dostępne w zasobach internetowych). Wszyscy uczestniczący w spotkaniu pozyskali materiały wspomagające pracę szkolnego doradcy zawodowego z uczniem zainteresowanym kształceniem w zawodach technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista.

Kolejny termin spotkania ustalono na 25 kwietnia 2017r.

23 luty 2017 - Spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego

szkół Powiatu Gdańskiego


W ramach działań zintegrowanego projektu edukacyjnego w Powiecie Gdańskim powstała Powiatowa Sieć Doradców Zawodowych, która będzie działać w strukturach budowanego regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

Integracja środowiska osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym umożliwi lepszą koordynację działań podejmowanych w szkołach w zakresie planowania i realizacji zadań wspierających uczniów w preorientacji/orientacji zawodowej oraz w procesie ich edukacyjno-zawodowych wyborów.

Na pierwsze spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych zostały zaproszone osoby wskazane przez dyrektorów szkół Powiatu Gdańskiego, pełniące zadania doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego.

 

dora zaw 1 dora zaw 2
 dora zaw 3 dora zaw 4
 
   

 

Podstawowym celem pierwszego spotkania było wzajemne poznanie się doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz przedstawienie im podejmowanych działań w zakresie tworzenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego oraz celowości stworzenia Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do zaprezentowania realizowanych w poszczególnych szkołach zadań z zakresu doradztwa zawodowego (formy, metody, techniki, narzędzia).

Doradcy zawodowi p. Halina Solska (ZSR CKP Rusocin) oraz p. Anna Miotke (ZSOiO Pruszcz Gdański) przedstawiły także szeroką ofertę edukacyjną swoich szkół (realizowane kierunki kształcenia w każdej ze szkół) oraz przekazały pozostałym uczestnikom spotkania plakaty i ulotki zachęcające uczniów do podejmowania dalszej edukacji w lokalnych szkołach.

Doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego zostali zapoznani ze szczegółowymi informacjami dotyczącym realizacji zintegrowanego projektu 3.3.1 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" i 4.1 "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim wspierającego trzy zawody: technik mechatronik (ZSR CKP w Rusocinie), technik logistyk i technik ekonomista (ZSOiO Pruszcz Gdański).

IMG 9399 IMG 9400

 

W ramach spotkania uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu tworzenia, modyfikacji i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (podstawy prawne, założenia systemu, plan realizacji, dokumentacja zrealizowanych działań).

Doradca zawodowy z ZSR CKP w Rusocinie (jednej ze szkół objętych wsparciem zintegrowanego projektu edukacyjnego) p. Halina Solska zaprezentowała i udostępniła swój autorski program WSDZ realizowany w szkole we współpracy z dyrekcją i gronem nauczycielskim, instytucjami rynku pracy oraz innymi szkołami.

Podczas spotkania podkreślono, że promowanie aktywności szkoły w zakresie podejmowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego stanowi narzędzie promowania szkoły towarzyszącej i wspierającej uczniów w procesie dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia (w tym wyboru zawodu).

W części warsztatowej spotkania uczestnicy opracowali i omówili:

  • konieczność nawiązania współpracy sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego z instytucjami/placówkami realizującymi działania z zakresu rynku pracy i rynku edukacji
  • obszar działań szkół mogących tworzyć katalog dobrych praktyk w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
  • zakres możliwej i pożądanej współpracy szkół z pracodawcami,
IMG 9408 IMG 9407
IMG 9413 IMG 9412

 

Istotną częścią spotkania było określenie:

  • tematów kolejnych spotkań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych
  • dostrzeganych celów i korzyści jakie można osiągnąć dzięki funkcjonowaniu lokalnych sieci współpracy doradztwa edukacyjno- zawodowego

Uczestnicy uzgodnili kolejny termin spotkania na dzień 23 marca 2017