Po raz kolejny odbyło się spotkanie PSDZ, w którym uczestniczyli szkolni doradcy zawodowi i liderzy szkolnego doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania były p. Dorota Derheld – koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz p. Renata Dankowska – właścicielka firmy PROGRA z Gdańska oraz p. Iwona Sabała -doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kultury w Pruszczu Gd. W ramach spotkania poruszono tematykę praktycznej strony realizacji zajęć ramowych z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach Powiatu Gdańskiego oraz omówiono problematykę właściwej diagnozy potrzeb szkoły i poszczególnych klas w zakresie doradztwa zawodowego (w tym współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami). Uczestnicy spotkania dokonali podziału zadań stawianych szkolnemu doradcy zawodowego w oparciu o przepisy prawa oświatowego (ustawy i rozporządzenia), które szczegółowo były omawiane na wcześniejszym spotkaniu PSDZ.

Uczestnicy spotkania podzielili się problemami napotykanymi w szkołach, które utrudniają realizację zadań stawianych szkolnemu doradztwu zawodowemu. Doradcy zawodowi/liderzy szkolnego doradztwa zawodowego zajęli się też tematyką zmian w kształceniu zawodowym, oraz budowania marki zawodu doradcy zawodowego, a także sposobami informowania uczniów, młodzieży i rodziców o korzyściach płynących z doradztwa zawodowego realizowanego już na poziomach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół kształcenia ogólnego i zawodowego.

Istotnym elementem spotkania było przedstawienie postępów w realizacji projektów 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ oraz 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’.

Kolejny termin spotkania PSDZ ustalono na 22 listopada 2018 r.

 NR1  20181023 120450
 20181023 110035  20181023 115132
 20181023 112723  20181023 112628
 20181023 112613  foto 2
 next 3  next 2
 20181023 124755  20181023 124750
 20181023 121805 20181023 110035

next 5

 zadania  zasoby

/tekst K. Chojecka, fot. I. Wrycza/

 

W dniu 18 września odbyło się spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, w którym uczestniczyli doradcy/liderzy doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania była pani Dominika Kułygin przedstawicielka pracodawcy Geoban S.A. oddz. w Polsce (dział HR) oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku pan Marek Nowicki – Koordynator zadań kuratora oświaty na terenie województwa pomorskiego (obszar koordynacji Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne). Gościem specjalnym spotkania była koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych pani Dorota Derheld oraz pani Janina Liedtke – Szymczak nauczycielka przedmiotów zawodowych, laureatka plebiscytu ,,Nauczyciel na medal 2018’’ w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka spotkania dotyczyła obszarów współpracy szkół z pracodawcami, znajomości przepisów prawa oświatowego i praktycznych informacji dotyczących prawidłowej realizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi działaniami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ oraz 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizacje i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’. Doradcom/liderom doradztwa zawodowego przedstawiono kalendarz wydarzeń w obszarach doradztwa zawodowego (szkolenia, seminaria, konferencje), które zostały zrealizowane lub odbędą się w najbliższym czasie. Wprowadzeniem do tematyki przepisów prawa oświatowego była prezentacja pani Katarzyny Chojeckiej (powiatowego doradcy zawodowego), która zapoznała uczestników z najnowszym rozporządzeniem MEN z 16 VIII 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz wcześniejszymi przepisami prawa (ustaw i rozporządzeń) zobowiązującymi szkoły do realizacji zadań w ramach WSDZ. Pogłębione informacje dotyczące przepisów prawa oświatowego w tym umocowania doradztwa zawodowego w szkole (także kształcenia zawodowego) przybliżył pan Marek Nowicki, który jednocześnie odpowiadał na pojawiające się pytania. Uczestnikom spotkania przedstawiono możliwe ścieżki kształcenia uczniów w różnych zawodach, oraz zasygnalizowano planowane zmiany w zakresie kształcenia zawodowego. Celem poznania praktycznej strony realizacji doradztwa zawodowego doradcy/liderzy doradztwa zawodowego wykonali kilka ćwiczeń ułatwiających budowę/modyfikację WSDZ i Programu realizacji WSDZ na rok szkolny 2018/2019 ze szczególnym naciskiem na współpracę szkół z rodzicami uczniów i lokalnymi pracodawcami. Tematykę możliwego zakresu współpracy szkół z pracodawcami przybliżyła uczestnikom pani Dominika Kułygin, która w bardzo interesujący sposób opowiedziała o początkach współpracy firmy GEOBAN S.A  z Gdyni z ZSOiO z Pruszcza Gd., podkreśliła znaczenie świadomości pracodawcy w zakresie korzyści wsparcia szkoły kształcącej przyszłe kadry (w tym przypadku to uczniowie kierunku Technik Ekonomista). Geoban S.A. w ramach współpracy realizuje wizyty studyjne dla uczniów, staże, konkurs dla uczniów, szkolenie kadr, lekcje jęz. obcego/branżowego słownictwa w szkole Warto podkreślić, że ta współpraca poszerzyła swój zasięg także poza działania projektowe. Wszyscy uczestnicy spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego otrzymali materiały szkoleniowe (edukacyjne) dotyczące WSDZ oraz materiały upominkowe od firmy GEOBAN S.A, z Gdyni.

 1 IMG 3802  2 IMG 3818
 3 IMG 3821  1 29.10.2018
 20180918 094315  20180918 101702
 20180918 104201  20180918 114306
 20180918 114301  20180918 115442
 20180918 113828  20180918 132308
 5 IMG 3796  6 IMG 3817
 20180918 123644  20180918 114434
 7 IMG 3808  8 IMG 3826
 20180918 130001  20180918 125958

Zapraszamy doradców/liderów doradztwa zawodowego na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 23 października 2018 r. w godz. 10.00 – 13.30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Tematyka spotkania dotyczyć będzie praktycznej strony realizacji działań w ramach WSDZ i planowanych zmian  w kształceniu zawodowym.

 

 

Tworzenie programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia było tematem spotkania powiatowych doradców zawodowych/konsultantów/koordynatorów doradztwa zawodowego z powiatów województwa pomorskiego. Program spotkania obejmował strukturę Programu działań WSDZ w szkołach nowego ustroju, program realizacji działań WSDZ na rok szkolny 2018/2019, zapis w statucie szkół - w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Spotkanie w Centrum Edukacji Nauczycieli w dniu 22 września 2018 r. zorganizowała p. Barbara Szymańska - wojewódzka koordynator doradztwa zawodowego, prowadzącą spotkanie była p. Alina Urbańska (Powiat Chojnicki) ze wsparciem eksperckim p. Jolanty Bryłki (Powiat Kwidzyński) i p. Katarzyny Chojeckiej (Powiat Gdański). Podjęte analizy i wykonane prace przez uczestniczki spotkania były odpowiedzią na zgłaszane potrzeby doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół województwa pomorskiego. Efekty wypracowanych modeli programów realizacji WSDZ dla szkół podstawowych i BS I st. zostaną udostępnione doradcom/liderom doradztwa zawodowego działającym w powiatowych sieciach doradców zawodowych.

 IMG 2257  03.10.2018
 IMG 2193  20180922 105942
 20180922 123619  20180922 124433
 20180922 122753  IMG 2201
 20180922 134937  20180922 134914

grupa

(fot. J. Bryłka, K. Chojecka)

Uczniowie II klas kształcący się w zawodach wspieranych działaniami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego’’ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego zrealizowanych przez powiatowego doradcę zawodowego p. Katarzynę Chojecką. Celem tych aktywnych zajęć było kształtowanie relacji społecznych, rozwój umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier świadomościowych dotyczących samooceny, zwiększenie motywacji do nauki i uczestniczenie w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych.

Uczniowie tworzyli drzewo własnych wartości, analizowali wpływ swoich temperamentów na niektóre zachowania, dyskutowali na temat możliwych sposobów podnoszenia własnych kompetencji. Udział w warsztatach pozwolił uczniom na poznanie opinii innych koleżanek i kolegów na swój temat co przyczyniło się do podniesienia własnej samooceny. Poprzez kilka ćwiczeń praktycznych – w tym z wykorzystaniem Poradnika dla planujących karierę, Kart Dixit uczniowie pozyskali wzrost motywacji do nauki i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Podczas warsztatów widać było zaangażowanie i kreatywność młodych ludzi w dedykowaną im ciekawą formę nabywania wiedzy i umiejętności przydatnych w świadomym planowaniu swoich karier.

 20180613 134953  20180613 140835
 20180613 140854  20180613 144953
 20180613 150048  20180613 143837
 9999  8888
 20180612 121735  20180612 121740
 TL WARSZTAT  20180612 132047
 20180612 132108  20180612 132555