Drukuj

logo fupr umwp ueefs

3.3.1 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim"

Okres realizacji projektu od 2016-06-08 do 2020-03-31
Wartość projektu: 1 174 400,40 zł
Wartość dofinansowania w ramach EFS 1 056 960,36 zł

Projekt ukierunkowany jest na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim do potrzeb rynku pracy i skierowany jest do grupy 180 uczniów i 12 nauczycieli z 2 powiatowych szkół zawodowych (ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i ZSR CKP w Rusocinie). Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb szkół, są zgodne z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zaw. uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez: modernizację istniejącego zawodu w branży BPO/SSC (technik ekonomista - ZSOiO), oraz powstanie nowych kierunków w branżach takich jak: transport, logistyka i motoryzacja (technik logistyk - ZSOiO) i ICT i elektronika (technik mechatronik - ZSR CKP). Podniesienie jakości kształcenia w tych zawodach zapewnią:
-działania adresowane do uczniów obejmujące: staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową, kursy zawodowe rozszerzające umiejętności i kwalifikacje uczniów, zajęcia z zawodowego języka angielskiego i niemieckiego, doradztwo zawodowe (w tym wyjazdy studyjne do pracodawców, na targi zaw. itp.)
-działania adresowane do nauczycieli zawodu obejmujące: staże realizowane u pracodawców, zawodowe kursy lub szkolenia doskonalące, kurs języka obcego zawodowego, współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, wyjazdy studyjne do pracodawców, udział w targach, pokazach itp. Nauczyciele kształcący uczniów w zawodach technik logistyk i technik mechatronik uzyskają możliwość ukończenia studiów podyplomowych.
Ponadto przewiduje się działania projektu w formie dokształcania poprzez kształcenie ustawiczne obejmujące w szczególności kursy kształcenia zawodowego i kursy kształcenia ustawicznego zakresu poszczególnych zawodów

Projekt jest zintegrowany z projektem złożonym w ramach Działania 4.1. (konkurs nr RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16) Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020