logo fupr umwp ueefrr

4.1 "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego"

Okres realizacji projektu od 2016-06-01 do 2019-05-31
Wartość projektu: 4 417 378,22 zł
Wartość dofinansowania w ramach EFRR 3 715 732,68 zł

Projekt polega na rozbudowie, przebudowie obiektów i wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w celu poprawy bazy materialnej dla realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienia możliwości poszerzania oferty dydaktycznej.
Projekt ma charakter zintegrowany z projektem w ramach Poddz.3.3.1. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim, tj. obejmuje swoim zakresem szereg działań w kilku sferach, których ostatecznym celem jest podniesienie poziomu oświaty zawodowej w powiecie gdańskim poprzez polepszenie oferty nauki w branży BPO/SSC (technik ekonomista - ZSOiO) i powstanie nowych kierunków w branżach: transport, logistyka i motoryzacja (technik logistyk – ZSOiO) i ICT i elektronika (technik mechatronik w ZSR CKP).
Poprawa oferty edukacyjnej podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, jest ściśle związana z poprawą infrastruktury szkół i ich dodatkowym wyposażeniem.
Projekt przewiduje roboty budowlano-montażowe w budynkach:
- Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim;
- Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie
W projekcie przewidziana jest modernizacja pracowni dydaktyczno-zawodowych oraz ich wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Remontowi i modernizacji podlegać będą pomieszczenia o łącznej powierzchni:
- w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ponad 184m2
-w ZSR CKP w Rusocinie ponad 332m2.
Projekt przewiduje wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów:
- technik ekonomista (pracownia techniki biurowej, pracownia ekonomiczna, pracownia komunikacji w języku obcym)
- technik logistyk (pracownia logistyki, pracownia środków transportu, pracownia komunikacji w języku obcym, pracownia gospodarki materiałowej)
- technik mechatronik (pracownia pneumatyki i hydrauliki, pracownia elektryczna i elektroniczna, pracownia obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia projektowania i programowania, pracownia komunikacji w języku obcym)
Zintegrowany projekt edukacyjny łącznie obejmie wsparciem 4 obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego (dwie szkoły po dwa budynki). Bezpośrednie działania projektu obejmą 180 uczniów (po 20 osób z 9 klas).
Ze wspartej infrastruktury będzie również korzystać kształcenie ustawiczne w ramach instrumentu elastyczności w zawodach:
- ekonomista (kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, kurs prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, kurs programów finansowo-księgowych, kurs języka angielskiego zawodowego).
 - logistyk (kurs operatora wózków widłowych, kurs prawa jazdy kat. C i E, kurs czas pracy kierowców, kurs konwencja CRM, kurs prawo przewozowe, kurs języka angielskiego zawodowego)
- mechatronik (zawodowy kurs języka angielskiego, kurs pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych, kurs wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki, kurs obsługiwanie urządzeń systemów mechatronicznych, kurs projektowanie i programowanie w mechatronice, kurs techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne)
Celem zintegrowanego projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb gospodarki, dla jego osiągnięcia konieczna jest modernizacja pracowni dydaktycznych/zawodowych oraz ich wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla poszczególnych zawodów (objętych wsparciem) w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZSR w Rusocinie. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie unowocześnienie nauczania zawodu w branży BPO/SSC – technik ekonomista (w ZSOiO), oraz powstanie nowych kierunków w branżach: Transport, logistyka i motoryzacja – technik logistyk (w ZSOiO) i ICT i elektronika – technik mechatronik (w ZSR CKP). Dzięki realizacji projektu oferta kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim będzie odpowiedzią na potrzeby gospodarki. Projekt poprzez remont, modernizację i wyposażenie pracowni dydaktycznych w powiatowych szkołach zawodowych zapewnia bazę materialną dla realizacji zadań edukacyjnych.
Przewiduje się też (w ramach projektu zintegrowanego - podczas staży i praktyk zawodowych u pracodawców), iż młodzież będzie mogła rozwijać nabyte w nowoczesnych pracowniach umiejętności, gdyż wyposażenie szkół nie będzie odbiegać od nowoczesnych technologii i usług cyfrowych użytkowanych u pracodawców.
Takie podejście stwarza kompleksową ofertę dla uczniów, która dzięki temu może być w pełni nowoczesna i atrakcyjna. Odpowiedź na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia zawodowego (z uwzględnienie sytuacji na rynku pracy) obejmuje m.in. ukierunkowanie inwestycji w infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Projekt w sensie technicznym polega na rozbudowie, przebudowie obiektów i wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. M. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Rusocinie w celu poprawy bazy materialnej dla realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienia możliwości poszerzania oferty dydaktycznej w ramach projektu zintegrowanego, co przekłada się na wzrost zainteresowania nauką w powiatowych szkołach zawodowych oraz dzięki dostosowaniu oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy zapewnić wyższy poziom zatrudnienia ich absolwentów.