Dnia 19.03.2019 r. uczniowie klasa I Technik Logistyk uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim". Wzięło w niej udział 23 uczniów i dwóch nauczycieli ZSOiO z Pruszcza Gd. - kierownik wyjazdu studyjnego p. Andrzej Dopka i opiekun p.Anna Urbaniak-Kubska.

Celem wizyty studyjnej było poznanie procesów logistycznych związanych z utylizacją odpadów komunalnych w Gdańsku. Przedstawiciel pracodawcy Inspektor ds. promocji p. Oliwia Wołosiuk przedstawiła historię i plan rozwoju firmy, która zatrudnia 250 pracowników, przyjmuje 240 000 ton odpadów rocznie od ponad 500 000 mieszkańców Gdańska i 8 okolicznych gmin tj. 400 kg odpadów rocznie od osoby. Zakład funkcjonuje od 1971 r. W 2009 r. otrzymał dofinansowanie z UE na sortownię i kompostownię. W 2019 r. zostanie uruchomiona kompostownia hermetyczna. Natomiast w 2022 r. spalarnia (Port Czystej Energii). Na terenie zakładu utylizacyjnego znajdują się kwatery zrekultywowane obsiane trawą ze studniami z których pozyskuje się metan CH4 wykorzystywany do produkcji energii i ciepła z biogazu przez elektrownię, co pozwala na samowystarczalność energetyczną firmy.

Kolejnym punktem programu był film o utylizacji odpadów. Wszystkie odpady są sortowane na papier, metale, plastik, odpady biodegradowalne (komposty) i pozostałe. Dalsze prace idą w kierunku wykorzystania odpadów jako paliwo alternatywne. Jedna czwarta tj. 25% całkowitej przetworzonej masy jest składowana. Dąży się do dalszej redukcji masy tj. do 10%.

Na filmie pan Michał Dzioba Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przedstawił sortownię, kompostownię i recykling. Odzysk wynosi 50% cennych odpadów do przerobu tj. opakowania papierowe, plastikowe i szklane. Planuje się zwiększenie segregacji frakcji odpadów na osobę rocznie:

(papieru do 15 kg, szkła do 10 kg, plastiku do 16 kg, materiału biodegradowalnego - trawa, liście, jedzenie - do 120 kg). W kompostowni hermetycznej będą założone biofiltry, które oczyszczają wyziewy gazowe w 98%. Dodatkowo odciek poddawany jest oczyszczaniu w podczyszczalni ścieków i odwróconej osmozie. Azbest (eternit) składowany jest w specjalnej kwaterze.

PSZOK – punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje do 2 ton odpadów niebezpiecznych rocznie od mieszkańca tj. baterie , tonery, leki, farby, oleje i inne.

Uczniowie poznali ,,Program zero odpadów’’ polegający na  ograniczeniu odpadów do minimum (odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, dobrze oddzielaj, kompostuj odpady).

Następnie pani inspektor ds. promocji Oliwia Wołosiuk  oprowadziła uczniów po całej sortowni. Młodzież zapoznała się z technologią sortowania śmieci. Obejrzała boksy w których składuje się odpady, halę sortowni z taśmociągami, stanowisko logistyczne czuwające nad bhp i prawidłowym przebiegiem segregacji odpadów w  zakładzie (ciągły monitoring), boksy z frakcjami odzyskanych surowców wtórnych, komposty przeznaczone pod zieleń miejską (zakładane trawniki) i zrekultywowaną hałdę wysypiskową. W zakładzie znajduje się woliera z sokołami i sowami, które odstraszają mewy i inne ptaki ściągające na wysypisko.

Dzięki wizycie studyjnej uczniowie poznali procesy logistyczne w zakładzie utylizacyjnym. Cel wizyty studyjnej został osiągnięty.

IMG 20190319 105034 IMG 20190319 114814 IMG 20190319 115633
received 297522494260278 received 341760229774769 received 398449040983643
IMG 20190319 113146 received 416535625762438

/tekst i fotografie Andrzej Dopka/