Na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Gdańskiego nr 126/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. komisja rekrutacyjna opracowała kryteria udziału w projekcie pn. ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” dla 60 uczniów klas pierwszych (po 20-tu uczniów w oddziale) rozpoczynających naukę w zawodach: Technik Logistyk, Technik Ekonomista i Technik Mechatronik w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie.

Komisja ustaliła kryterium naboru uczniów do projektu jako łączną ilość punktów:

  1. punkty uzyskane w naborze do danej szkoły
  2. punkty za potwierdzony udział ucznia w dowolnie wybranej wizycie studyjnej w jednym z zakładów firm patronackich
  3. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z dwóch przedmiotów odpowiednio dla zawodów tj.

- Technik Logistyk: matematyka, geografia

- Technik Ekonomista: matematyka, język obcy

- Technik Mechatronik: matematyka, fizyka

09 listopada b.r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, odbyło się się V Forum Pomorskiej Edukacji pod hasłem "My - Obywatele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej". Na początku spotkania, marszałek Mieczysław Struk podpisał umowy z powiatami na projekty wsparcia szkolnictwa zawodowego w regionie, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Powiat Gdański przy podpisywaniu reprezentowali Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny i Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon.

img 0222

- W ramach współfinansowania z RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujemy dwa projekty - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim i Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego o łącznej wartości 5,5 mln złotych - mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny.

Pierwszy z projektów o wartości 1,1 mln zł, otrzyma unijne wsparcie w wysokości 1,05 mln zł. Dotacje wesprą 12 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także pozwolą 180 uczniom z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie skorzystać ze staży i praktyk u pracodawców, a także dodatkowych specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Drugi projekt, o wartości 4,4 mln zł, otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 3,7 mln zł. Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 roku i polega na rozbudowie, przebudowie obiektów i wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie w celu poprawy bazy materialnej dla realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienia możliwości poszerzania oferty dydaktycznej.

W ramach obu projektów w szkołach powiatu gdańskiego uruchomione zostaną nowe kierunki kształcenia – technik mechatronik w Rusocinie i technik logistyk oraz technik ekonomista w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

Dynamika zmian zachodząca na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływają na zmiany w obszarach edukacji zawodowej. Konieczne staje się dostosowanie aktualnej oferty kształcenia zawodowego do potrzeb firm z branż o wysokim potencjale rozwoju (branż lokujących się i rozwijających na terenie Powiatu Gdańskiego). Jednym z celów Powiatu Gdańskiego jest poza rozwijaniem dotychczasowych kierunków także uruchomienie i poszerzenie zakresu oferty kształcenia zawodowego, które niewątpliwie zwiększa szanse dobrego startu w dorosłość dzisiejszych gimnazjalistów.
Dostrzegając zapotrzebowanie rynku pracy dla konkretnych pracowników i stanowisk pracy Starostwo Powiatowe rozszerzyło ofertę edukacji zawodowej poprzez uruchomienie kształcenia w nowych zawodach takich jak: technik logistyk, technik mechatronik, technik ekonomista BPO/SSC. Tegoroczna rekrutacja do szkół: ZSR CKP w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gdańskim odbyła z uwzględnieniem nowych kierunków. Działania Starostwa Powiatowego w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego obejmują ścisłą współpracę z pracodawcami Poczta Polska S.A., Raben S.A., Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, Geoban S.A., FLEX Flextronics International Poland Sp. z o.o.. Konieczność dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy wymaga (oprócz utworzenia nowych kierunków) także doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz remontu i modernizacji istniejącej infrastruktury a także uzupełnienia wyposażenia placówek oświatowych.
Celem pozyskania środków na powyższe działania Starostwo Powiatowe przystąpiło do konkursu zintegrowanego projektu edukacyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego RPO WP 2014-2020, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozyskane środki umożliwią wsparcie uczniów szkół zawodowych poprzez uruchomienie płatnych praktyk zawodowych odbywających się u pracodawców, realizację kursów kwalifikacyjnych rozszerzających uprawnienia zawodowe, dodatkowe zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki) uwzględniające specyficzne słownictwo zawodowe. Jednocześnie wsparciem objęci zostaną nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (poprzez staże u pracodawców, studia podyplomowe). Istotne zmiany zajdą w dostosowaniu programów nauczania do najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz w wyposażeniu szkół zawodowych poprzez znaczne inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (w tym: modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego i pracowni nauki języków obcych).
Planowany jest także rozwój sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego celem wsparcia młodzieży (w podejmowaniu właściwych wyborów zawodowych) oraz integracji osób odpowiedzialnych za dostarczenie młodzieży odpowiedniej wiedzy (informacje o zawodach, szkołach i potencjalnym rynku pracy) dotyczącej rozwoju zawodowego.